Szczegóły aktualności:

III sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

Małgorzata Tramś-Zielińska | Sejmik | 11-02-2019
III sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego fot. Krzysztof Kubasiewicz

11 lutego br. o 11:00 w Sali Kolumnowej odbyła się III zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Podczas sesji wręczone zostały Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego. W programie znalazła się także m.in. informacja o inwestycjach wykonanych na drogach krajowych w 2018 r. i zamierzeniach na kolejne lata. 

 

W sesji uczestniczyli posłowie Katarzyna Osos, Marek Ast, Jacek Kurzępa, senator Waldemar Sługocki, a także m.in. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, prezes SKO Robert Gwidon Makarowicz, dyrektor oddziału GDDKiA Marek Langer. W sesji uczestniczyli wszyscy radni.

Porządek obrad został poszerzony o uchwałę dotyczącą stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach wojewódzkich, a także uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowej dotacji przedmiotowej.

Marszałek Elżbieta Anna Polak przedstawiła sprawozdanie z działalności zarządu województwa w okresie między sesjami. Podkreśliła, że pracowity był szczególnie koniec grudnia, kiedy podpisano wiele umów w ramach RPO, a w ostatnim dniu starego roku umowę na bardzo duży projekt własny samorządu województwa dotyczący Parku Technologii Kosmicznych na 60 mln zł, z czego 42 mln zł to dofinansowanie z RPO. Partnerami projektu są Uniwersytet Zielonogórski, Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz zielonogórska firma Hertz Systems. Poinformowała też, że w ub. piątek udało się porozumieć z gminami Sulechów, Czerwieńsk i miastem Zielona Góra w sprawie ubiegania się o środki rządowe na budowę mostu w Pomorsku (chodzi o projekt pn. Mosty dla regionów). – Mamy nadzieję, że rząd wywiąże się ze swoich zobowiązań i dołoży 80 proc. kosztów do tej inwestycji – podkreśliła.

Radni pytali m.in. o sytuację z funkcjonowaniem oddziału chirurgicznego w szpitalu gorzowskim, z uwagi na odejścia lekarzy chirurgów do innych placówek. Odniósł się do tego prezes szpitala Jerzy Ostrouch. Przyznał, że istnieją problemy z kosztami funkcjonowania oddziału chirurgicznego, ale nie ma żadnego zagrożenia dla funkcjonowania oddziału, o co pytali radni. – Są wykonywane zabiegi planowe i mimo absencji lekarzy, chcemy utrzymać sprawność działania oddziału – powiedział prezes Ostrouch. – Naszym wielkim wyzwaniem jest rozwój onkologii i musimy też pozyskać onkologów, bo to warunek sine qua non rozwoju naszej radioterapii.

Sesje są relacjonowane online na stronie lubuskie.pl.


Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad III zwyczajnej sesji Sejmiku.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
5. Informacja o inwestycjach wykonanych na drogach krajowych w 2018 roku i zamierzeniach na kolejne lata.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Planu działań krótkoterminowych dla strefy miasta Zielona Góra ze względu na wystąpienie ryzyka przekroczenia wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg krajowych województwa lubuskiego, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Puszczy Noteckiej”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej, położonej w Trzebiechowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Lubuskiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 17 stycznia 2019 r. znak NK-1.4131.8.2019.ABej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Maciejowi Markowi Bardenowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Stanisławie Makowskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Kazimierzowi Zielińskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Zarządowi Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowej Soli „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Kołu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Sulechowie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Janowi Mielżyńskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Romanowi Lesławowi Zawalnemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Wiesławowi Korejwo „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Markowi Wincentemu Smolukowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Ewie Zdrowowicz-Kulik „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Wandzie Świdzińskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Jackowi Bełzowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Krystynie Marii Magdziarek „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
31. Przyjęcie protokołu z II sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
32. Sprawy różne.
33. Zamknięcie obrad III sesji Sejmiku.

 

Galeria zdjęć

III sesja Sejmiku

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!