Szczegóły aktualności:

Przetargi na sprzedaż nieruchomości

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 08-02-2019

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Międzyrzeczu i Przełazach.


1. Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Międzyrzeczu

Dotyczy: 
Działka nr 34/147 o pow. 0,1493 ha, położona w Międzyrzeczu, przy ul. Poznańskiej 109/27, obręb 1 Międzyrzecz

Data przetargu
2019-04-12 11:00:00

Miejsce
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, ul. Podgórna 7, sala nr 108

Księga wieczysta
GW1M/00044967/6

Cena wywoławcza
540 300,00 zł

Wadium
27 020,00 zł

Opis
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona użytkiem Bi inne tereny zabudowane. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem użytkowym wyłączonym z eksploatacji, wcześniej wykorzystywany jako kuchnia. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony, wykonany w technologii murowanej, wolnostojący. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1273 m². Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest bezpłatną służebnością gruntową polegająca na prawie przechodu i przejazdu ustanowioną, na rzecz każdoczesnych właścicieli wszystkich lokali położonych w budynku mieszkalnym: na działce nr 34/81 objętej księgą wieczystą KW 44885, na działce nr 34/83 objętej księgą wieczystą KW 44871, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 34/82 objętej księga wieczystą KW 45384 i na rzecz Gminy Międzyrzecz właściciela działki nr 34/95 objętej księga wieczystą GW1M/00052894/2. Nieruchomość nie jest przedmiotem innych zobowiązań wobec osób trzecich. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. W celu zapewnienia działce numer 34/147 dostępu do drogi publicznej, przed sprzedażą nieruchomości ustanowiona zostanie służebność gruntowa (drogowa) polegająca na prawie swobodnego przejścia i przejazdu przez działkę numer 34/144, na rzecz każdoczesnych właścicieli lub współwłaścicieli działki numer 34/147. Sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywca przejmie daną nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym, jak również w dniu przetargu złoży oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i akceptacją jego stanu. Nieruchomość położona jest w granicach historycznego zespołu szpitala psychiatrycznego, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem KOK-I-389/92. W związku z powyższym władanie ww. nieruchomością podlega ograniczeniom z mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067). Z uwagi na powyższe wszelkie podejmowane przez właściciela działania na tym terenie, wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Budynek nr 27, położony na działce 34/147, nie został indywidualnie wpisany do rejestru zabytków. Nabywcy nieruchomości zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn.zm.), przysługiwać będzie bonifikata w wysokości 50 % od wylicytowanej ceny gruntu. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku Vat. Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2018 r., poz.1984). Dla nieruchomości nie został sporządzony Gminny Program Rewitalizacji, jak również nie została ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono w dniu 25.05.2018 r. Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono w dniu 22.08.2018 r. Kolejny (trzeci) przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono w dniu 16.11.2018 r.

Informacje dodatkowe

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na rachunek Zarządu Województwa Lubuskiego nr 48 1560 0013 2483 0674 1808 0003 Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 02-208 Warszawa, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 08.04.2019 r., wymagana kwota znajdowała się na ww. koncie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Zarządu Województwa Lubuskiego. W tytule przelewu, wpłaty wadium należy wpisać położenie nieruchomości wraz z numerem ewidencyjnym działki, będącej przedmiotem przetargu oraz dane osobowe uczestnika przetargu, w przypadku, gdy uczestnikiem jest inny podmiot niż dokonujący wpłaty. 2. Osoby, które wpłaciły wadium przystępują do przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej : w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, w przypadku osoby fizycznej prowadzonej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z krajowego rejestru sądowego. 3. W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278). 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom przetargu, nastąpi niezwłocznie przelewem na podane konto bankowe po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, nie później niż w terminie 3 dni. 5. Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie (wynoszące nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych), powyżej ceny wywoławczej. 6. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. 7. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność - aktu notarialnego. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. 8. Nie przystąpienie osoby wyłonionej jako nabywca nieruchomości bez wcześniejszego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wskazanym w zawiadomieniu do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży będzie uznane za jednostronne odstąpienie od zawarcia umowy i zgodnie z art. 41 ust 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. 9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia (wynoszącego nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej) powyżej ceny wywoławczej. 10. Treść ogłoszenia przetargowego zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (parter), na stronie internetowej www.lubuskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.bip.lubuskie.pl. Informacja o ogłoszeniu przetargu (wyciąg z ogłoszenia) zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie ogólnopolskiej (Gazeta Wyborcza). 11. Zarząd Województwa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu tylko z uzasadnionej przyczyny w formie właściwej dla jego ogłoszenia. 12. Oględziny nieruchomości możliwe będą po wcześniejszym uzgodnieniu. Dodatkowych informacji w sprawie nabycia nieruchomości udziela Wydział Zarządzania Mieniem Województwa, Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, pod numerem telefonu 68 45 65 471 lub tel. 68 45 65 343.

Więcej: http://bip.lubuskie.pl/przetargi/414/387/Kolejny__28czwarty_29_przetarg_ustny_nieograniczony_na_sprzedaz_nieruchomosci__gruntowej_zabudowanej/


2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Przełazach

Dotyczy: 
Działka nr 204/2 o pow. 1,6500 ha, położona w Przełazach, gmina Lubrza, obręb 0006 Przełazy

Data przetargu
2019-03-14 09:30:00

Miejsce
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Zielona Góra, ul. Podgórna 7, sala nr 108

Księga wieczysta
ZG1S/00040771/6

Cena wywoławcza
344 510,00 zł

Wadium
17 230,00 zł

Opis

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Przełazy gmina Lubrza. Działka o numerze ewidencyjnym 204/2, oznaczona jest użytkami: grunty orne (RVI),pastwiska trwałe (PsIV) i grunty pod rowami - pastwiska trwałe( W-PsIV), o łącznej powierzchni użytków 1,6500 ha. Przez środek działki przebiega napowietrzna linia energetyczna SN - średniego napięcia. Teren działki zadrzewiony i zakrzewiony, porośnięty również roślinnością trawiastą, częściowo ogrodzony siatką na słupkach betonowych. Działka nie uzbrojona w przyłącza infrastruktury technicznej. Infrastrukturę techniczną niezbędną do funkcjonowania planowanego obiektu nabywca (inwestor) wykona we własnym zakresie i na własny koszt, w porozumieniu z odpowiednimi dysponentami urządzeń.W planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza działka 204/2 położona jest w kompleksie oznaczonym symbolem C6 KS+UT jako teren usług komunikacyjnych i turystycznych. Ustalenia: KS-teren byłej kotłowni i budynkiem gospodarczym przeznacza się pod budowę centralnego parkingu dla samochodów osobowych i autobusów wycieczkowych. UT- obszar przeznaczony na pole namiotowe. Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z tym nabywca w dniu przetargu złoży oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i przejmie ją bez zastrzeżeń. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi osób trzecich, oraz nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich. Nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji oraz w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398). Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) cena nieruchomości zawiera podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%.
 

Informacje dodatkowe

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na rachunek Zarządu Województwa Lubuskiego nr 48 1560 0013 2483 0674 1808 0003 Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 02-208 Warszawa, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 08.03.2019 r., wymagana kwota znajdowała się na ww. koncie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Zarządu Województwa Lubuskiego. W tytule przelewu, wpłaty wadium należy wpisać położenie nieruchomości wraz z numerem ewidencyjnym działki, będącej przedmiotem przetargu oraz dane osobowe uczestnika przetargu, w przypadku, gdy uczestnikiem jest inny podmiot niż dokonujący wpłaty. 2. Osoby, które wpłaciły wadium przystępują do przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej : w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, w przypadku osoby fizycznej prowadzonej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z krajowego rejestru sądowego. 3. W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom przetargu nastąpi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia bądź odwołania przetargu, przelewem na podane konto bankowe. 5. Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie (wynoszące nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych) powyżej ceny wywoławczej. 6. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży - aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. 7. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. 8. Nie przystąpienie osoby wyłonionej jako nabywca nieruchomości bez wcześniejszego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wskazanym w zawiadomieniu do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży będzie uznane za jednostronne odstąpienie od zawarcia umowy i zgodnie z art. 41 ust 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. 9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia (wynoszącego nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej) powyżej ceny wywoławczej. 10. Treść ogłoszenia przetargowego zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (parter), na stronie internetowej www.lubuskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.bip.lubuskie.pl. Informacja o ogłoszeniu przetargu (wyciąg z ogłoszenia) zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej (Gazeta Lubuska). 11. Zarząd Województwa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu tylko z uzasadnionej przyczyny w formie właściwej dla jego ogłoszenia. 12. Dodatkowych informacji w sprawie nabycia nieruchomości udziela Wydział Zarządzania Mieniem Województwa Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, pod numerem telefonu 68 45 65 471 lub tel. 68 45 65 343.

Więcej: http://bip.lubuskie.pl/przetargi/414/388/Pierwszy_przetarg_ustny_nieograniczony_na_sprzedaz__nieruchomosci_gruntowej_niezabudowanej/

Zapisz się do naszego newslettera!