Szczegóły aktualności:

Lubuskie walczy ze smogiem

Marzena Toczek | Sejmik | 11-02-2019

Podczas sesji sejmiku (11 lutego) radni województwa przyjęli uchwałę w sprawie "Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10".

Ocena jakości powietrza i klasyfikacja stref w województwie lubuskim za rok 2016 i 2017 r., dokonana przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wykazała, że w dalszym ciągu poziom dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 w strefie miasta Gorzów Wlkp. jest przekroczony. Zgodnie z tą oceną Gorzów Wielkopolski został - jako strefa - zakwalifikowany do klasy wynikowej C, co obliguje Zarząd Województwa Lubuskiego do przygotowania aktualizacji programu ochrony powietrza. Pierwsza aktualizacja została uchwalona w 2015 r., dlatego potrzebna jest kolejna interwencja Sejmiku.

W przypadku stref, dla których standardy jakości powietrza są przekraczane, a zostały tam uchwalone programy ochrony, zarząd województwa ma obowiązek opracować projekt aktualizacji programu w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie uchwały Sejmiku Województwa.

Aktualizacja programu ochrony powietrza została opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 września 2012 r., w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych i składa się z trzech części. Część pierwsza - opisowa - uwzględnia charakterystykę strefy objętej Aktualizacją Programu, analizę stanu jakości powietrza, działania naprawcze wraz z możliwymi źródłami ich finansowania, oraz koszty wynikające ze złej jakości powietrza. W drugiej części wskazano obowiązki i ograniczenia wynikające z podjętego Programu oraz sposób monitorowania realizacji zadań w nim zapisanych. W trzeciej części uzasadniającej przedstawiono uwarunkowania wynikające z planów zagospodarowania przestrzennego, charakterystykę źródeł emisji wraz z wielkością ładunków emisji z poszczególnych źródeł, prognozę stanu jakości powietrza po zrealizowaniu Programu, opis modelu emisyjnego wraz z weryfikacją uzyskanych wyników oraz przebieg opiniowania projektu dokumentu.

Analizy do opracowania Aktualizacji Programu zostały oparte o dane z roku 2017, a realizacja została zaplanowana do roku 2023.

Wypełniając obowiązek wynikający z prawa ochrony środowiska oraz zgodnie z przepisami ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) Zarząd Województwa Lubuskiego zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie „Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10”.

Podano do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu, o prowadzonych konsultacjach społecznych, oraz o możliwości, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, jak również organie właściwym do ich rozpatrzenia. Odbyło się poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w zakładce Ochrona środowiska. Uwagi i wnioski można było składać w terminie od 1 października 2018 r. do 21 października 2018 r.

Przeprowadzono także  konsultacje projektu uchwały. Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono na stronie BIP UMWL w zakładce Ochrona Środowiska – Programy Ochrony Powietrza.

Projekt uchwały Sejmiku Województwa  Lubuskiego, w sprawie określenia "Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10", przekazano Prezydentowi Miasta Gorzów Wlkp. 4 grudnia 2018 r. prezydent zaopiniował pozytywnie projekt uchwały.

          

Zapisz się do naszego newslettera!