Szczegóły aktualności:

Organizacja i przeprowadzenie zawodów finałowych OOM

Małgorzata Tramś-Zielińska | NGO | 21-02-2019

Zarząd województwa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w 2019 r. zadania publicznego w obszarze kultury fizycznej pn. „Przygotowanie i organizacja przeprowadzenia zawodów finałowych XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w roku 2019 w sportach letnich - Lubuskie 2019”.

Celem konkursu jest wyłonienie oferty na realizację zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej, zmierzającego w szczególności do upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży województwa lubuskiego poprzez przygotowanie i organizację przeprowadzenia zawodów finałowych XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich - Lubuskie 2019 oraz zlecenie jego realizacji poprzez wsparcie organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konkurs obejmuje zadanie, którego zakończenie nastąpi nie później niż do dnia 30 listopada 2019 roku. Ww. zadanie stanowi realizację Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku, w zakresie:

- organizowania imprez sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa;

- udziału zawodników i zawodniczek z województwa lubuskiego w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich;

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej;

- upowszechniania postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego, poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Na realizację w formie wsparcia zadania publicznego realizowanego przez organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w 2019 roku przeznaczona została kwota 500 000,00 zł.

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać do dnia 15 marca 2019 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.

Wzór oferty, karta oceny zadania oraz inne szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na stronie: http://bip.lubuskie.pl/756/3014/Ogloszenie_o_otwartym_konkursie_ofert_na_realizacje_w_formie_wsparcia_w_2019_roku_zadania_publicznego_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_obszarze_kultury_fizycznej_pn___E2_80_9EPrzygotowanie_i_organizacja_przeprowadzenia_zawodow_finalowych_XXV_Ogolnopolskiej_Olimpiady_Mlodziezy_w_roku_2019_w_sportach_letnich_-_Lubuskie_2019_E2_80_9D_0D_0A/

Zapisz się do naszego newslettera!