Szczegóły aktualności:

Przetargi na sprzedaż nieruchomości

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 25-02-2019

Zapraszamy do udziału w 5 przetargach na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych. Dotyczą one działek położonych w Torzymiu i Ciborzu. Przetargi ogłosił Zarząd Województwa Lubuskiego.

1. Torzym

Zarząd Województwa Lubuskiego zgodnie z  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz.1490) ogłasza kolejne (trzecie)przetargi ustne nieograniczone, na sprzedaż nw. nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących własność Województwa Lubuskiego

L.p.

Położenie nieruchomości

Numer działki

 

Powierzchnia

nieruchomości

(ha)

Numer księgi wieczystej

 

Cena

wywoławcza

nieruchomości

 

 

Wysokość wadium

(zł)

Godzina przetargu

1.

Torzym,
ul. Biernackiego

Obręb 0073 Torzym

732/16

732/17

0,0995

 

GW1U/00021327/8

 

32 700,00

3 270,00

12:00

2.

Torzym,
obręb 0073 Torzym

732/27

0,1385

GW1U/00015666/1

30 600,00

3 060,00

13:00

 


Poz. nr 1.
Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest użytkiem Bi - inne tereny zabudowane. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o funkcji magazynowej. Budynek jednokondygnacyjny, wolnostojący, niepodpiwniczony, wykonany w technologii murowanej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 110,20 m2. Na działce 732/17 znajduje się wyłączony z eksploatacji zbiornik przepływowy oczyszczalni ścieków.

Poz. nr 2. Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest użytkiem Bi - inne tereny zabudowane, Lz-RVI – grunty zadrzewione i zakrzewione. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem użytkowym o funkcji magazynowej o powierzchni użytkowej 263,80 m2. Budynek jednokondygnacyjny, wolnostojący, niepodpiwniczony.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Torzym, nieruchomości  oznaczone numerami działek 732/16 i 732/17 oraz nr 732/27 objęte są zapisem: tereny zainwestowane przeznaczone do rehabilitacji uzupełnień.Sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywca przejmie dane nieruchomości w stanie faktycznym i prawnym, jak również w dniu przetargu złoży oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i akceptacją jego stanu.

Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami rzeczowymi osób trzecich oraz nie są przedmiotem zobowiązań. Nieruchomości nie są położone na obszarze rewitalizacji oraz tereny nie są położone na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U z 2018 r., poz. 1398).  Budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1984).

Ww. nieruchomości nie są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, o której mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 poz. 2129 z późn. zm.) Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) sprzedaż w/w nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.  Pierwsze przetargi, na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzono w dniu 12.09.2018 r. Drugie przetargi, na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzono w dniu 09.01.2019 r.

Przetargi odbędą się w dniu 01.04.2019 r. roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7, w sali nr 108

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na rachunek Zarządu Województwa Lubuskiego nr 48 1560 0013 2483 0674 1808 0003 Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 02-208 Warszawa, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 26.03.2019 r.wymagana kwota znajdowała się na ww. koncie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Zarządu Województwa Lubuskiego. W tytule przelewu, wpłaty wadium należy wpisać położenie nieruchomości wraz z numerem ewidencyjnym działki, będącej przedmiotem przetargu oraz dane osobowe uczestnika przetargu, w przypadku, gdy uczestnikiem jest inny podmiot niż dokonujący wpłaty.
 2. Osoby, które wpłaciły wadium przystępują do przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej : w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,                   w przypadku osoby fizycznej prowadzonej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z krajowego rejestru sądowego.
 3. W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r.,
  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom przetargu nastąpi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia bądź odwołania przetargu, przelewem
  na podane konto bankowe.
 5. Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie (wynoszące nie mniej
  niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych) powyżej ceny wywoławczej.
 6. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży - aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłaty sądowe w całości ponosi  nabywca.
 7. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego.
 8. Nie przystąpienie osoby wyłonionej jako nabywca nieruchomości bez wcześniejszego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wskazanym w zawiadomieniu do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży będzie uznane za jednostronne odstąpienie
  od zawarcia umowy i  zgodnie z art. 41 ust 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm) wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia (wynoszącego nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej) powyżej ceny wywoławczej.

10. Treść ogłoszenia przetargowego zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (parter), na stronie internetowej www.lubuskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.bip.lubuskie.pl. Informacja o ogłoszeniu przetargu (wyciąg z ogłoszenia) zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej (Gazeta Lubuska).

11. Zarząd Województwa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu tylko z uzasadnionej przyczyny w formie właściwej
dla jego ogłoszenia.

12. Dodatkowych informacji w sprawie nabycia nieruchomości udziela Wydział Zarządzania Mieniem Województwa Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze, pod numerem telefonu 68 45 65 471 lub tel. 68 45 65 343

2. Cibórz

Zarząd Województwa Lubuskiego zgodnie z  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz.1490) ogłasza kolejne (trzecie) przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości,  stanowiących własność Województwa Lubuskiego

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Numer działki

Numer

Księgi Wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

(ha)

Cena

wywoławcza

nieruchomości
 (zł)

Wysokość wadium

(zł)

Godzina przetargu

 

1.

Cibórz, obręb Międzylesie,

gmina Skąpe

 

333/75

ZG1S/00055294/6

0,5760

34 000,00

3 400,00

09:00

2.

Cibórz, obręb Międzylesie,

gmina Skąpe

 

333/78

ZG1S/00055519/0

0,4396

214 500,00

10 730,00

10:00

 

3.

Cibórz, obręb Międzylesie,

gmina Skąpe

 

333/81

ZG1S/00055295/3

0,8346

204 000,00

10 200,00

11:00

Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe zabudowane, położone na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  SP ZOZ w Ciborzu. Nieruchomości obciążone są nieodpłatnym prawem użytkowania ustanowionym na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Ciborzu. Przed sprzedażą ww. działek użytkownik zrzeknie się nieodpłatnego prawa użytkowania nieruchomości.

Poz. nr 1. Nieruchomość w ewidencji  gruntów oznaczona  jest użytkiem Lz i Bi. Działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym terenie, zabudowana jest budynkiem niemieszkalnym (po byłym prosektorium), jednokondygnacyjnym w zabudowie wolnostojącej Obiekt niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 64 m2. Budynek nieużytkowany. Teren nieruchomości nieogrodzony, porośnięty drzewami iglastymi-sosna, liściastymi oraz krzewami. Dojazd do nieruchomości drogą  o nawierzchni asfaltowej.

Poz. nr 2.  Nieruchomość w ewidencji  gruntów oznaczona  jest użytkami Bi, Lz, dr. Działka o nieregularnym kształcie, o płaskim ukształtowaniu terenu, zabudowana jest budynkiem niemieszkalnym (były magazyn żywności), dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, w zabudowie wolnostojącej. Obiekt niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną, wykonany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia użytkowa budynku 1343 m2. Teren nieruchomości nieogrodzony, porośnięty drzewami iglastymi – sosna. Dostęp do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Przez teren działki przebiega czynna i użytkowana przez Szpital sieć centralnego ogrzewania w celu doprowadzenia czynnika cieplnego do budynków nr 66,69,72.

Poz. nr 3.  Nieruchomość w ewidencji  gruntów oznaczona jest użytkami Bi i Lz. Działka o terenie nierównym w części porośniętym lasem z przewagą drzew sosny oraz krzewami, zabudowana jest budynkiem o funkcji niemieszkalnej (byłym warsztatem terapii zajęciowe) o powierzchni użytkowej 2 971 m2. Budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkowym w kształcie czworoboku z patio, wykonany w technologii tradycyjnej. Teren działki nieogrodzony. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej.

Dla terenu,  na którym znajdują się przedmiotowe nieruchomości, plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność.  Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Skąpe, działki znajdują się             na terenie zorganizowanej działalności inwestycyjnej, usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej.

Nieruchomości nie są położone w obszarze rewitalizacji oraz w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa  
w ustawie z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz. U z 2018 r., poz. 1398). Sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z tym nabywca w dniu przetargu, złoży oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i przejmie ją bez zastrzeżeń.

Nieruchomości nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Celem zapewnienia działkom nr 333/75, 333/78
i 333/81 dostępu do drogi publicznej ustanowiona zostanie służebność gruntowa (drogowa) polegająca na prawie swobodnego przejścia i przejazdu przez działkę stanowiącą własność Województwa Lubuskiego, oznaczoną nr 333/76 położoną w obrębie Międzylesie, gmina Skąpe, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG1S/00023393/7, na rzecz każdoczesnych właścicieli  lub współwłaścicieli działek nr  333/75, 333/78 i 333/81. Nieruchomości nie są przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań wobec osób trzecich.

Budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2018 r., poz.1984). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Pierwsze przetargi, na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzono w dniu 03.10.2018 r. Drugie przetargi, na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzono w dniu 09.01.2019 r. Przetargi  odbędą się w dniu 01.04.2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7, w sali nr 108.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na rachunek Zarządu Województwa Lubuskiego nr 48 1560 0013 2483 0674 1808 0003 Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 02-208 Warszawa, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 26.03.2019 r.,  wymagana kwota znajdowała się na ww. koncie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Zarządu Województwa Lubuskiego. W tytule przelewu, wpłaty wadium należy wpisać położenie nieruchomości wraz z numerem ewidencyjnym działki, będącej przedmiotem przetargu oraz dane osobowe uczestnika przetargu, w przypadku, gdy uczestnikiem jest inny podmiot niż dokonujący wpłaty.

Osoby, które wpłaciły wadium przystępują do przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej : w przypadku osoby fizycznej : dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, w przypadku osoby fizycznej prowadzonej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z krajowego rejestru sądowego.

W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r.,
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom przetargu nastąpi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia bądź odwołania przetargu, przelewem
na podane konto bankowe.

 

Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie (wynoszące nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych) powyżej ceny wywoławczej.

Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży - aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłaty sądowe w całości ponosi  nabywca.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego.

Nie przystąpienie osoby wyłonionej jako nabywca nieruchomości bez wcześniejszego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wskazanym w zawiadomieniu do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży będzie uznane za jednostronne odstąpienie
od zawarcia umowy i  zgodnie z art. 41 ust 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia (wynoszącego nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej) powyżej ceny wywoławczej.

Treść ogłoszenia przetargowego zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (parter), na stronie internetowej www.lubuskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.bip.lubuskie.pl. Informacja o ogłoszeniu przetargu (wyciąg z ogłoszenia) zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej (Gazeta Lubuska).

Zarząd Województwa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu  tylko z uzasadnionej przyczyny w formie właściwej
dla jego ogłoszenia.

Oględziny nieruchomości możliwe będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 68 45 65 471     lub tel. 68 45 65 343.

Dodatkowych informacji w sprawie nabycia nieruchomości udziela Wydział Zarządzania Mieniem Województwa Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze, pod numerem telefonu 68 45 65 471 lub tel. 68 45 65 343.

Zapisz się do naszego newslettera!