Szczegóły aktualności:

Sport, aktywizacja, szkolenia

Małgorzata Tramś-Zielińska | NGO | 26-02-2019

26 lutego br., rozstrzygnięto konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej. W konkursie organizacje pozarządowe złożyły 345 ofert. Decyzją zarządu województwa dofinansowanie uzyskały 272 zadania.

Celem konkursu było wyłonienie i zlecenie organizacjom pozarządowym zadań określonych w „Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku”, w tym:
- organizowanie imprez sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa,
- szkolenie i udział zawodników i zawodniczek z województwa lubuskiego w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych, w tym szkolenia kadr wojewódzkich w różnych kategoriach wiekowych przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku akademickim, wiejskim oraz osób niepełnosprawnych,
- organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich,
- upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego oraz poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.    

Konkurs podzielono na cztery rodzaje zadań:
Zadanie 1: Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w oparciu o System Sportu Młodzieżowego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Na realizację zadania 1 przeznaczono kwotę 1.180.000 zł. Do zadania 1 przystąpiło 89 organizacji, które złożyły 189 ofert na wnioskowaną kwotę 2.686.826 zł.
Zadanie nr 1 - kluby, które otrzymały wsparcie

Zadanie 2: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku wiejskim, akademickim, osób niepełnosprawnych o zasięgu co najmniej wojewódzkim.
Do zadania 2 przystąpiło 27 organizacji, które złożyły 52 oferty na wnioskowaną kwotę 753.541 zł.
Zadanie nr 2 - kluby, które otrzymały wsparcie 

Zadanie 3: Upowszechnianie sportu dla wszystkich na poziomie wojewódzkim, upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego, poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Do zadania 3 przystąpiło 45 organizacji, które złożyły 58 ofert na wnioskowaną kwotę 775.182 zł.
Zadanie nr 3 - kluby, które otrzymały wsparcie
Na realizację zadania 2 i 3 przeznaczono łącznie kwotę 340.000 zł.

Zadanie 4: Organizowanie lub udział w wydarzeniach sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa w kraju i za granicą. Na realizację zadania 4 przeznaczono kwotę 80.000 zł.
Zadanie nr 4 - kluby, które otrzymały wsparcie

Do zadania 4 przystąpiły 33 organizacje, które złożyły 46 ofert na wnioskowaną kwotę 452.772,50 zł.

Podmioty, którym udzielono wsparcia, zobowiązane są do przedłożenia co najmniej 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem realizacji zdania prawidłowo wypełnionych aktualizacji (o ile ulegają zmianie w stosunku do złożonej oferty):

  • zaktualizowanego kosztorysu przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego obejmującego kwotę przyznanej dotacji,
  • zaktualizowanego opisu poszczególnych działań,
  • zaktualizowanego harmonogramu zadania.

Wymagane wzory dokumentów niezbędne do sporządzenia umowy, dostępne są na stronie internetowej Urzędu www.bip.lubuskie.pl, zakładka organizacje pozarządowe, otwarte konkursy ofert, druki do pobrania.

Dokumenty należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

Informacja jest też dostępna na stronie:

http://bip.lubuskie.pl/763/3020/Wyniki_otwartego_konkursu_ofert_na_wsparcie_w_2019_roku_
realizacji_zadan_publicznych_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_obszarze
_kultury_fizycznej/

 

Zapisz się do naszego newslettera!