Szczegóły aktualności:

Sesja Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim

Aneta Stefan | Aktualności | 07-03-2019

26 lutego 2019 r.  Anna Chinalska - Radna Województwa Lubuskiego uczestniczyła w VI Sesji Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.

Radna Anna Chinalska na sesji Rady Miejskiej przekazała informację o zaawansowaniu prac projektowych związanych z budową obwodnicy Krosna Odrzańskiego oraz o przyjętym przez Sejmik Województwa Lubuskiego Programie Ochrony Środowiska przed hałasem.

Porządek obrad:                                 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
  6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  7. Informacja KPWK Sp. z o.o. na temat działalności w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Krosno Odrzańskie w 2018 r.
  8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 r.;

2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2019-2030;

3) w sprawie ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2019 rok;

4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie w obrębie 1 miasta Krosno Odrzańskie i w rejonie ul. Gubińskiej w obrębie 2 miasta Krosno Odrzańskie oraz Gminy Krosno Odrzańskie w rejonie ul. Kasztanowej
w obrębie Bielów, w rejonie ul. Zacisznej w obrębie Łochowice, w rejonie ul. Lubuskiej w obrębie Marcinowice, w rejonie ul. Jana Pawła II w obrębie Osiecznica, w obrębie Kamień i w obrębie Gostchorze;

5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szosa Poznańska w obrębie 1 Krosno Odrzańskie;

6) w sprawie nadania nazw ulic – drodze wewnętrznej w miejscowości Marcinowice;

7) w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Marcinowice;

8) w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Marcinowice;

9) w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Marcinowice;

10) w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Burmistrza Krosna Odrzańskiego.

      9. Rozpatrzenie projektów obwieszczeń w sprawie ogłoszenia jednolitych tekstów uchwał:

1) w sprawie Statutu Centrum Artystyczno – Kulturalnego "Zamek" w Krośnie Odrzańskim;

2) w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim.

      10. Informacje i sprawy różne.

      11. Zamknięcie sesji.

Zapisz się do naszego newslettera!