Szczegóły aktualności:

IV sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

Jarosław Rodziewicz | Sesje Sejmiku | 12-03-2019

11 marca odbyła się IV zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Na początek wręczone zostały Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego. Następnie przedstawiona została informacja na temat sytuacji w gorzowskim szpitalu. Radni zapoznali się także z planem działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego oraz podjęli uchwały w sprawie dotacji podmiotowych dla uczelni publicznych z terenu województwa na zadania związane z prowadzeniem działalności naukowej.

O sytuacji w gorzowskim szpitalu

Podczas obrad, na wniosek radnych marszałek Elżbieta Anna Polak przedstawiła informację na temat sytuacji w gorzowskim szpitalu. Poinformowała, że spotkała się z lekarzami chirurgami oraz przedstawicielami związków zawodowych. - Odbyliśmy także Zgromadzenie Wspólników z udziałem wojewody lubuskiego, który przeprowadził kontrolę w jednostce. Mamy podobne zdania co do oceny sytuacji – podkreślała marszałek. - Udało się sprawnie rozwiązać problem kadrowy na oddziale chirurgii. Zarząd szpitala pozyskał 3 lekarzy chirurgów z Poznania i czyni starania w Polsce, żeby pozyskać kolejnych lekarzy. Problemy dot. braków kadrowych pojawiały się i będą się pojawiały, dopóki nie wykształcimy lekarzy, bo tych brakuje w całej Polsce, szczególnie chirurgów – wyjaśniła. Marszałek poinformowała także, że podczas spotkania ze związkami zawodowymi wyartykułowane zostały roszczenia płacowe. - Uznajemy je za zasadne. Daliśmy czas zarządowi do końca kwietnia na rozwiązanie tej kwestii. Chcemy w sposób kompromisowy rozwiązać problemy – podkreślała. Zapewniła o swoim pełnym wsparciu dla działań zarządu szpitala. - Nie wszyscy są przeciwko zarządowi szpitala. Mam też petycje, które wspierają zarząd. Ten głos się jednak nie przebija. Niestety Okręgowa Izba Lekarska i wiele innych instytucji, które teraz krytykują, nie pomagały nam wyleczyć szpitala w Gorzowie – dodała E.Polak.  

Prezes Jerzy Ostrouch zapewnił radnych, że bezpieczeństwo pacjentów w szpitalu jest w całości zabezpieczone. Podkreślał jednocześnie, że wszystkie dyżury lekarskie w szpitalu są obsadzone. Średnio na dyżurach jest 30 lekarzy. Dziękował  za również za poparcie pracownikom szpitala, szczególnie związków zawodowych oraz ordynatorów.

Informacja o projektach budowy mostów w Pomorsku i Połęcku

Podczas obrad marszałek Elżbieta Anna Polak poinformowała także o działaniach zarządu województwa dot. budowy mostów w Pomorsku i Połęcku. - Obie inwestycje będą realizowane. Wystąpiliśmy z wnioskiem do Ministerstwa licząc na dofinansowanie na poziomie 80% z rządowego Programu Mosty dla Regionów – wyjaśniła. Poinformowała także, że inwestycja w Pomorsku realizowana będzie w partnerstwie z gminami: Sulechów i Czerwieńsk oraz  miastem Zielona Góra. Jeżeli chodzi o most w Połęcku, to ja zaznaczyła, jest to bardzo dobry moment na kontakt z gminami i budowanie porozumienia.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad IV zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
 5. Plan Działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji podmiotowych dla uczelni publicznych z terenu województwa lubuskiego na zadania związane z prowadzeniem działalności naukowej, świadczenie usług badawczych, transfer wiedzy i technologii do gospodarki oraz na działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.
 7. Raport z realizacji w 2018 roku Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018 - 2021.
 8. Raport z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2019 roku na realizację zadań samorządu województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych w województwie lubuskim oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Międzyrzecz prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych dotyczącego pielęgnacji i utrzymania czystości terenów zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033.
 14. Przyjęcie protokołu z III sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad IV sesji Sejmiku

 

Galeria zdjęć

IV sesja Sejmiku

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!