Szczegóły aktualności:

Konferencja dla nauczycieli matematyki

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 14-03-2019

14 marca br., w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się I Lubuskie Forum Nauczycieli Matematyki – Twórczo, inspirująco, nowocześnie…, poświęcone kształtowaniu kultury matematycznej, upowszechnianiu skutecznych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych oraz nowoczesnych środków dydaktycznych. Uczestników powitał wicemarszałek Łukasz Porycki.

Organizatorami spotkania są Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się zarówno wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego, specjalizujący się w popularyzowaniu matematyki, jak i nauczyciele różnych etapów kształcenia, prezentujący przykłady dobrej praktyki w zakresie sztuki nauczania tego przedmiotu. Spotkanie to rozpocznie cykl corocznych konferencji, inspirujących nauczycieli do uczenia się i poszukiwania nowatorskich rozwiązań metodycznych, sprzyjających podnoszeniu efektywności kształcenia.

- Badania międzynarodowe potwierdzają tezę, że edukacja matematyczna jest jednym z czynników podnoszenia konkurencyjności państw. Biegłość matematyczna sprzyja innowacyjności i wzrostowi produktywności. Podniesienie wskaźnika wyników z testów PISA (Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) w obszarze matematyki i nauk ścisłych o 100 pkt. przedkłada się na roczny wzrost PKB rzędu ok. 1,7 proc – mówił wicemarszałek Łukasz Porycki.

Podkreślał, że jak wynika z kontroli NIK, z nauczaniem matematyki w polskich szkołach nie jest najlepiej. Forma i sposób jej nauczania nie sprzyja pełnemu rozwojowi kompetencji matematycznych u uczniów. Potwierdzają to osiągnięte przez nich wyniki – podkreślał wicemarszałek.               

- Program stypendialny to część naszej polityki młodzieżowej, poprzez którą wspieramy młodych, uzdolnionych Lubuszan – mówił wicemarszałek Łukasz Porycki. Poprzez stypendia samorząd pomaga wybitnie uzdolnionej młodzieży realizować wyznaczone cele, rozwijać zainteresowania oraz pasje. -  Stwarzamy w ten sposób młodym ludziom odpowiednie warunki do dalszego kształcenia się i rozwoju, a także inspirujemy do podejmowania kolejnych zadań naukowych, twórczych i artystycznych. Stypendia są również formą promocji tych młodych Lubuszan, którzy realizując swoje aspiracje przyczyniają się do pomnażania dorobku intelektualnego naszego regionu – dodał wicemarszałek.

Zarząd województwa przyznał stypendia motywujące dla lubuskich studentów I roku. Celem pomocy jest wsparcie, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz inspiracja do podjęcia studiów na uczelniach naszego województwa. Założeniem jest zachęcenie do związania swojej kariery zawodowej i dalszych losów z regionem, zachęcenie maturzystów do podejmowania nauki na lubuskich uczelniach, zachęcenie studentów do stałego rozwoju i podnoszenia osiąganych wyników, zachęcenie studentów do współpracy z przedsiębiorcami z terenu województwa, wspieranie postaw przedsiębiorczości wśród studentów oraz tworzenie wizerunku województwa oraz jego promocja jako istotnego ośrodka szkolnictwa wyższego.

Skierowanie pomocy materialnej do studentów kierunków z obszarów: technicznych, ścisłych, ekonomicznych i przyrodniczych podyktowane jest zapotrzebowaniem rynku pracy w regionie. Z przeprowadzonych badań wynika bowiem, iż przedsiębiorcy potrzebują pracowników kształcących się na kierunkach technicznych, gotowych do podjęcia pracy na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich w szczególności związanych z inżynierią, budową maszyn, mechaniką, elektryką, informatyką, itd. Z tego względu należy położyć nacisk na rozwój nauk w tych obszarach.

Owocnych obrad i wniosków życzył dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ – Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ.  

Konferencja objęta została Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

„Muszę” zabija „chcę” – kilka słów o odpowiedzialności na lekcji matematyki”, „Jak poskromić królową? O tym, jak na lekcji matematyki pobudzać” oraz „A może by tak inaczej? Nowa jakość w uczeniu się i nauczaniu matematyki naturalne procesy uczenia się” to tylko niektóre z wystąpień.  

Program konferencji

Galeria zdjęć

I Lubuskie Forum Nauczycieli Matematyki

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!