Szczegóły aktualności:

„Uczelnia dostępna”

Małgorzata Tramś-Zielińska | Fundusze unijne | 09-05-2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu pt. „Uczelnia dostępna” na realizację działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym, w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Spotkanie będzie poświęcone możliwościom aplikowania w konkursie, w szczególności kryteriom wyboru projektów, modelom wsparcia uczelni, standardom dotyczącym kosztów w projekcie, zasadom realizacji działań projektowych.

Spotkanie odbędzie się 21 maja 2019 r. w Hotelu Marriott w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 65/79.

Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie wypełnionego formularza na adres: sylwia.kierska-at-ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16 maja 2019 r.

O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń oraz liczba osób zgłoszonych w ramach jednostki. Wszystkie osoby, które prześlą swoje zgłoszenie, otrzymają informację zwrotną dot. zakwalifikowania/niezakwalifikowania do udziału w spotkaniu. Informacja zostanie wysłana na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. Do udziału w spotkaniach zapraszane są przede wszystkim pracownicy uczelni, którzy reprezentują komórki organizacyjne bezpośrednio odpowiedzialne za pozyskiwanie funduszy unijnych, które pracują nad wnioskiem o dofinansowanie w ramach ww. konkursów, jak i osoby, które będą zaangażowane do realizacji projektu. Jednocześnie, ze względu na konieczność zapewnienia udziału w spotkaniach przedstawicieli wszystkich zainteresowanych uczelni, można zgłosić maksymalnie dwóch przedstawicieli uczelni.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny

Szczegółowe informacje o spotkaniu oraz formularz zgłoszeniowy są zawarte na stronie:

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-konkursu-pt-uczelnia-dostepna-na-realizacje-dzialan-majacych-na/

Zapisz się do naszego newslettera!