Szczegóły aktualności:

Wyniki konkursu na rzecz seniorów w województwie lubuskim

Joanna Relich | NGO | 23-05-2019

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 22 maja 2019 r. przyznał dotację na realizację 44 zadań w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”.

Podmioty, którym udzielono wsparcia - zobowiązane są do przedłożenia:
  • zaktualizowanej kalkulacji kosztów,
  • zaktualizowanego harmonogramu,
  • zaktualizowanego opisu poszczególnych działań.
Wymagane wzory dokumentów niezbędne do sporządzenia umowy, dostępne są na stronie www.lubuskie.pl w BIP, zakładka organizacje pozarządowe, otwarte konkursy ofert, druki do pobrania.  
Dokumenty należy niezwłocznie dostarczyc osobiście lub przesłać na  adres: Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.
 
Zgodnie z treścią ogłoszenia otwartego konkursu ofert w momencie otrzymania dotacji należy dostarczyć:
  1. w przypadku podmiotów nie wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego kopię aktualnego wypisu z ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę lub prezydenta (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);
  2. w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora o reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych i dekret powołujący kościelną osobę prawną;
  3. statut organizacji pozarządowej, podmiotu;
  4. w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli.

Wykaz przyznanych dotacji

Zapisz się do naszego newslettera!