Szczegóły aktualności:

Moto Krew w Zielonej Górze

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 31-05-2019

Stowarzyszenie KLUB DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ MC POLAND Oddział w Zielonej Górze decyzją zarządu województwa otrzymał wsparcie w wysokości 2 tys. zł. na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Zadanie pn. Akcja zbiórki krwi – Moto Krew w Zielonej Górze będzie realizowane w okresie od 13 czerwca do 30 czerwca 2019 r.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach zadania Stowarzyszenie planuje w porozumieniu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze organizację zbiórki krwi wśród Zielonogórzan. Akcja ma mieć miejsce 15 czerwca br. przy Placu Bohaterów.

Projekt ma na celu propagowanie honorowego krwiodawstwa oraz wypracowanie wśród mieszkańców naszego miasta świadomości jak cennym darem w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia jest krew.

 

Oferta dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej:  

http://bip.lubuskie.pl/189/3133/Oferta_Stowarzyszenia_KLUB_DZIEWIECDZIESIAT_SZESC__MC_POLAND
_Oddzial_w_Zielonej_Gorze/

Zapisz się do naszego newslettera!