Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 11-06-2019

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się 10 czerwca br. o godz. 10:00 w Sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Członkowie Komisji:

1. Rozpatrzyli uchwałę Nr 252/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu województwa Lubuskiego za 2018 rok, sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za 2018 rok, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za 2018 rok.
2. Zapoznali się z opiniami Komisji stałych Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie zaopiniowania: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok, sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Województwa Lubuskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.
3. Przyjęli opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok.
4. Przyjęli wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Lubuskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za rok 2018.            

Zapisz się do naszego newslettera!