Szczegóły aktualności:

Komisja Rewizyjna pozytywnie ws. absolutorium

Łukasz Chybiński | Wydarzenia | 10-06-2019

10 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które jest częścią procedowania nad projektem uchwały w sprawie wykonania budżetu województwa lubuskiego za 2018 r. Komisja Rewizyjna wypowiedziała się pozytywnie na temat realizacji budżetu. Teraz dokument trafi pod obrady Sejmiku. Sesja absolutoryjna odbędzie się 24 czerwca.  – To kolejny dobrze zrealizowany budżet. Zrównoważony – z jednej  strony inwestycyjny, a z drugiej prospołeczny – podkreśliła marszałek.

Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do radnych sejmiku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium marszałkowi województwa. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Nie później niż do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, sejmik podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla marszałka po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, opinią RIO o rocznym sprawozdaniu budżetowym oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. Dopiero wtedy przystępuje do udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium marszałkowi województwa.

Komisja Rewizyjna podjęła pozytywną decyzję w sprawie udzielenia marszałek województwa Elżbiecie Annie Polak absolutorium za 2018 r. Uchwałę w sprawie absolutorium Sejmik Województwa Lubuskiego podejmie bezwzględną większością głosów ustawowego składu na sesji 24 czerwca br.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Sejmiku Województwa nad działalnością zarządu. Po zakończeniu roku budżetowego sejmik w ten sposób ocenia pracę organu wykonawczego w zakresie działalności finansowej.

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli: marszałek Elżbieta Anna Polak, radni województwa lubuskiego, Józefa Chalecka - Skarbnik Województwa Lubuskiego oraz dyrektorzy właściwych departamentów UM.

Zapisz się do naszego newslettera!