Szczegóły aktualności:

Rekreacja nad lubuską wodą

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 11-06-2019

Zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze kultury fizycznej pn. „Rekreacja nad lubuską wodą”. Celem jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rekreacji i sportu w województwie lubuskim poprzez realizację inwestycji w istniejące akweny wodne wykorzystywane do kąpieli wraz z ich najbliższym otoczeniem, np. przystaniami. Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 100 tys. zł.

Realizacja zadania przyczyni się do rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej województwa. Oddanie do dyspozycji Lubuszan większej liczby dostosowanych i zmodernizowanych akwenów umożliwi aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu oraz rozwijanie i doskonalenie umiejętności pływackich, co w konsekwencji przełoży się na poprawę stanu zdrowia i sprawności fizycznej mieszkańców województwa.

Środki finansowe można przeznaczyć na oznakowanie akwenu oraz dojścia do niego, dostosowanie akwenu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz budowę lub modernizację: pomostów, promenad, kładek, toalet, przebieralni, szatni, chodników, ścieżek, schodów, pochylni, placów zabaw, placów rekreacyjnych, boisk, obiektów małej architektury, tj. zjeżdżalni, modernizacje wypożyczalni sprzętu sportowo-rekreacyjnego, przystani, dostosowanie stanowisk ratowników, zakup i nawóz piasku, zakup i montaż koszy na śmieci, stojaków rowerowych, ławek, zakup i montaż tablic informacyjno-promocyjnych,

Zadanie stanowi realizację Programu Współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku, w zakresie upowszechniania postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego, poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Na wsparcie przedmiotowego zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w 2019 roku przeznaczona została kwota 100 tys. zł. 

Wnioskowana dotacja na realizację zadania w ramach jednej oferty nie może przekroczyć kwoty 30.000 zł brutto oraz nie może stanowić więcej niż 75 % kosztów całkowitych zadania.

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)
w dniu 11 czerwca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Rekreacja nad lubuską wodą”.

Oferty na realizację zadania publicznego należy złożyć do dnia 5 lipca 2019 rokuw kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.

Wzór oferty, karta oceny zadania oraz inne szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
na stronie: http://www.bip.lubuskie.pl.

Zapisz się do naszego newslettera!