Szczegóły aktualności:

90 tys. zł na promocję turystyki regionalnej

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 08-08-2019

7 sierpnia 2019 r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 r. zadań publicznych w obszarze turystyki regionalnej. Wpłynęło 18 ofert, decyzją zarządu województwa dofinansowanie uzyskało 14 zadań. Łączna kwota wsparcia wynosi 90 tys. zł.

Celem konkursu było wyłonienie i zlecenie organizacjom pozarządowym zadań określonych w „Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku” oraz wpisujących się w założenia Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 r., obejmujących w szczególności:

  • rozwój i promowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu,
  • stworzenie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej oraz oznakowania turystycznego w regionie,
  • rozwój i promocję lubuskich produktów turystycznych i regionalnych,
  • rozwój i promocję wiodących form turystyki w oparciu o główne produkty wizerunkowe województwa lubuskiego,
  • rozwój turystyki transgranicznej i wykorzystanie szans przygranicznego położenia.

Organizacje, którym udzielono wsparcia, zobowiązane są do przedłożenia co najmniej 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem realizacji zdania prawidłowo wypełnionych aktualizacji (o ile ulegają zmianie w stosunku do złożonej oferty):

  • zaktualizowanego syntetycznego opisu zadania,
  • zaktualizowanego planu i harmonogramu działań,
  • zaktualizowanego opisu zakładanych rezultatów realizacji zadania,
  • zaktualizowanego zestawienia kosztów realizacji zadania.

Wymagane wzory dokumentów niezbędne do sporządzenia umowy, dostępne są na stronie internetowej Urzędu www.bip.lubuskie.pl, zakładka organizacje pozarządowe, otwarte konkursy ofert, druki do pobrania.

Dokumenty należy niezwłocznie dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65- 057 Zielona Góra.

Wykaz projektów, które otrzymały wsparcie

Zapisz się do naszego newslettera!