Szczegóły aktualności:

Rekreacja nad lubuską wodą

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 08-08-2019

"Modernizacja i wyposażenie plaży w Buszowie", "Przystań wodna nad Jeziorem Łagowskim", "Rekreacja dla mieszkańców i gości Wędrzyna - Kąpielisko nad Jeziorem Postomsko w Wędrzynie” to niektóre zadania, jakie otrzymały wsparcie. 7 sierpnia br., rozstrzygnięto otwarty konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej pn. „Rekreacja nad lubuską wodą”.

Zgodnie z ogłoszeniem, celem zadania jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rekreacji i sportu w województwie lubuskim poprzez realizację inwestycji w istniejące akweny wykorzystywane do kąpieli wraz z ich najbliższym otoczeniem, np. przystaniami.

Realizacja zadania przyczyni się do rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej województwa. Oddanie do dyspozycji Lubuszan większej liczby dostosowanych i zmodernizowanych akwenów umożliwi aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu oraz rozwijanie i doskonalenie umiejętności pływackich, co w konsekwencji przełoży się na poprawę stanu zdrowia i sprawności fizycznej mieszkańców województwa.

Zadanie stanowi realizację Programu Współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku, w zakresie upowszechniania postaw sportowych, społecznych  i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego, poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

W otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 13 czerwca 2019 r. organizacje pozarządowe złożyły 7 ofert. Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego dofinansowanie uzyskało 6 zadań.

Organizacje, którym udzielono wsparcia, zobowiązane są do przedłożenia co najmniej 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem realizacji zdania prawidłowo wypełnionych aktualizacji (o ile ulegają zmianie w stosunku do złożonej oferty):

  • zaktualizowanego syntetycznego opisu zadania,
  • zaktualizowanego planu i harmonogramu działań,
  • zaktualizowanego opisu zakładanych rezultatów realizacji zadania,
  • zaktualizowanego zestawienia kosztów realizacji zadania.

Wymagane wzory dokumentów niezbędne do sporządzenia umowy, dostępne są na stronie internetowej Urzędu www.bip.lubuskie.pl, zakładka organizacje pozarządowe, otwarte konkursy ofert, druki do pobrania.

Dokumenty należy niezwłocznie dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65- 057 Zielona Góra.

Wykaz projektów, które otrzymały wsparcie 

Zapisz się do naszego newslettera!