Szczegóły aktualności:

Bakteria nie zagraża mieszkańcom Lubuskiego

Marzena Toczek | Wydarzenia | 14-08-2019

W związku z wykryciem w Szpitalu Uniwersyteckim bakterii Klebsiella Pneumoniae MGL- NDM-1 (bakterii New Dehli) marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z Katarzyną Łasińską- kanclerz uczelni, Januszem Kubickim prezydentem Zielonej Góry, wiceprezydentem Krzysztofem Kaliszukiem, Waldemarem Michałowskim - dyrektorem Departamentu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta oraz dr Markiem Działoszyńskim – prezesem zarządu Szpitala. Uczestnicy spotkania wydali komunikat dotyczący sytuacji w lecznicy.

Komunikat

Pacjenci przebywający w zielonogórskim Szpitalu, u których dzięki badaniom przesiewowym wykryto obecność bakterii, nie są pacjentami chorującymi z powodu Klebsielli, lecz jej nosicielami (są skolonizowani przez bakterię). Żaden z tych pacjentów nie przebywa w szpitalu z powodu bakterii New Delhi. Pacjenci ci chorują na inne choroby, najczęściej nie ma potrzeby stosowania u nich antybiotyku. Taki chory jest poddany izolacji i obserwacji.

Do tej pory kolonizację Klebsielii pnaumoniae NDM stwierdzono u 22 pacjentów Szpitala. W chwili obecnej w lecznicy przebywa 14 osób u których stwierdzono kolonizację bakterii.

Do 15 sierpnia 2019 r. - wstrzymano przyjęcia planowe do wszystkich Oddziałów Szpitala zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 7 sierpnia 2019 r. (pismo nr: NS-EP - ZszP 409.15.2019).

Z informacji jakie udało się uzyskać z jednego z warszawskich szpitali, w którym także wykryto szczepy bakterii Klebsiella Pneumoniae NDM, tamtejszy Inspektor Sanitarny nie wydał zaleceń o ograniczeniu przyjęć do szpitala, tak jak to ma miejsce w przypadku zielonogórskiej lecznicy.

Skalę ujawnionych przypadków bakterii Klebsiella Pneumoniae ilustruje poniższy wykres, z którego wynika, że to właśnie w Warszawie i okolicach odnotowuje się najwięcej zakażeń.

Jednocześnie, w związku z pojawiającymi się informacjami, które mogą wprowadzać w błąd mieszkańców Zielonej Góry i całego województwa lubuskiego publikujemy Oświadczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, z którego wynika, że zostały podjęte odpowiednie działania sanitarno-epidemiologiczne w celu zapobieżenia  rozprzestrzeniania się zakażenia. Ponadto wystąpienie bakterii w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze nie stanowi dla miasta i jego mieszkańców zagrożenia i nie nosi znamion epidemii. Zobacz: Oświadczenie PPIS

Uczestnicy spotkania zauważają, że Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze od wielu lat posiada wewnętrzne procedury - instrukcje postępowania, w przypadku identyfikacji różnych szczepów bakterii, w tym również Klebsiella pneumoniae.  Czuwa nad tym powołany komitet oraz zespół do spraw kontroli zakażeń szpitalnych.

Obecnie obowiązująca procedura -  Instrukcja I-11-00 „Zasady postępowania w przypadku identyfikacji szczepów Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy (CPE-ang. Carbapenemase Producing Enterobackteriaceae).  Dotyczy  w szczególności Klebsiella pneumoniae wytwarzających karbapenemazy NDM, KPC, OXA – 48 została  wprowadzona zarządzeniem Prezesa Zarządu w dniu 27 maju 2019 r. Opracowano ją na podstawie zaleceń dla m. stołecznego Warszawy, jest też  zgodna z wytycznymi Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków.

To właśnie dzięki tej procedurze szpital standardowo bada pacjentów z tzw. grup ryzyka (m.in. przybywających z innych szpitali, ciężko i przewlekle chorych, pacjentów neonatologicznych, a także pacjentów, którzy przebywali w innych placówkach medycznych w ciągu ostatniego roku). Efektem tych badań było wykrycie dwóch pierwszych pacjentów skolonizowanych ww. bakterią. Obecnie w szpitalu jeszcze bardziej rozszerzono krąg osób objętych badaniami.

Dodatkowo uczestnicy spotkania ustalili, że zarówno na stronie internetowej Szpitala jak i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz na ich profilach w mediach społecznościowych codziennie będą umieszczane informacje dotyczące aktualnej sytuacji w Szpitalu Uniwersyteckim.

W związku z powyższym publikujemy dotychczasowe i planowane działania podejmowane przez Szpital Uniwersytecki.

 1. W okresie od 01.07.2019 do 08.08.2019 wykonano 4.038 badań mikrobiologicznych, w tym 491 badań screeningowych, ponadto codziennie odbywają się szkolenia lekarzy, pielęgniarek i techników – podczas codziennych zebrań, ale także licznych spotkań w poszczególnych oddziałach oraz konsultacje telefoniczne (pracowników z Działem Epidemiologii),
 2.  Wprowadzono ścisły reżim sanitarny w całym szpitalu, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów gdzie przebywali lub przebywają skolonizowani pacjenci.
 3.  Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych codziennie wykonuje badania środowiskowe i nadzoruje      personel sprzątający.
 4. Poinformowano okoliczne zakłady DPS, ZOL oraz Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych ościennych szpitali o zaistniałej sytuacji epidemiologicznej,
 5. W dniu 5 sierpnia 2019 r. wstrzymano przyjęcia planowe pacjentów na Klinicznych Oddziałach:     Neurochirurgii, Chorób Wewnętrznych, ograniczono odwiedziny;
 6. W ramach kampanii informacyjnej 7 sierpnia br. zorganizowano konferencję prasową z    udziałem lokalnych mediów, regularnie umieszczane są komunikaty na stronie internetowej   szpitala oraz FB,  które przesyłane są również bezpośrednio do            mediów. W prasie, radiu,           telewizji oraz na portalach internetowych ukazało się kilkadziesiąt materiałów, w tym również         poradnikowe.
 7.  Na podstawie  pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia
              7 sierpnia 2019 r. (znak: NS-EP - ZszP 409.15.2019) zobowiązującego Szpital do            wstrzymania przyjęć pacjentów do wszystkich oddziałów Szpitala na okres  od 7 sierpnia 2019 r.         do 15 sierpnia 2019 r. - wstrzymano zgodnie z zaleceniami planowe przyjęcia do wszystkich Oddziałów Szpitala;
 8.  Dla bezpieczeństwa pacjentów i odwiedzających ograniczono odwiedziny do 1 osoby przy           pacjencie, po uprzednim zapoznaniu się  z „Informacja dla odwiedzających” (Zarządzenie Nr     186/2019 Prezesa Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego  imienia Karola Marcinkowskiego w     Zielonej Górze spółka z ograniczona odpowiedzialnością z dnia              8 sierpnia 2019 r. w sprawie       ograniczenia odwiedzin w oddziałach Szpitala);
 9.  Realizowane są postanowienia protokołu kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-    Epidemiologicznej  nr NS-EP-154, Komitetu   kontroli zakażeń szpitalnych i  Konsultanta          ds. Mikrobiologii i Epidemiologii;
 10.  Zaplanowano - gdyby to było konieczne - podpisanie umowy na podwykonawstwo w zakresie     usług wykonywania badań mikrobiologicznych. Wydłużono czas pracy mikrobiologów zgodnie z zapotrzebowaniem, w celu zapewnienia ciągłości wykonywanych badań. Planuje się            zatrudnić dodatkowe osoby do pracowni mikrobiologii.
 11. Wzmocniono (od stycznia 2019 r.) etatowo Dział Higieny i Epidemiologii; Wydłużono czas pracy   działu.
 12.  Zamontowano dodatkowe dozowniki (30 szt.) dla odwiedzających przy windach i w ciągach             komunikacyjnych Szpitala;
 13.  Szpital wystąpił do władz samorządu województwa lubuskiego z wnioskiem o pomoc w zakupie:

- Aparatu do identyfikacji bakterii metodą spektrometrii mas typu MALDI, co znacznie przyśpieszy identyfikacje bakterii.

- Analizatora GeneXpert TM System, który wykonuje badania metodą Real -Time PCR (diagnostyka genetyczna) - do szybkiej identyfikacji bezpośrednio z materiału klinicznego np. grypy, Clostridioides difficile z możliwością wykrycia szczepów Mycobacterium tuberculosis, szczepów CPE/NDM/OXA w ciągu 1 godz. z wyeliminowaniem etapu hodowli.

- Systemu monitorowania posiewów krwi na 40 miejsc (próbek krwi) tzw. aparatu satelitarnego umożliwiającego natychmiastową diagnostykę, co pozwoli na wyeliminowanie etapu preinkubacji w cieplarce.

14. Regularnie przeprowadza się  dekontaminację z fumigacją pomieszczeń, gdzie przebywali pacjenci skolonizowani klebsiellą pneumoniae. Wyniki badań środowiskowych są ujemne;

15. W celu ograniczenia zagrożenia wymieniono  m.in. wlewki, słuchawki  prysznicowe, kosze, deski sedesowe itd.;

16. Zakupiono dodatkowe środki ochrony osobistej (fartuchy, maski), sprzęt  jednorazowego użytku (zwiększenie ilości);

17. Przeprowadzono przypominające szkolenie pracowników  Szpitala i firm zewnętrznych  wykonujących usługi w Szpitalu dotyczące zasad ograniczających rozprzestrzenianie się pałeczek enterobacteriaceae tj Klebsiellii pneumoniae MBL – NDM;

18. Podjęto decyzję o wykonaniu badań przesiewowych w kierunku Klebsiellii pneumoniae MBL - NDM dla personelu medycznego oddziałów, w których stwierdzono kolonizacje pacjentów. Spośród wykonanych badań nie stwierdzono kolonizacji przewodu pokarmowego bakteriami  z grupy CPE;

19. Poinformowano firmę sprzątającą Impel Facillity Services i Opima Care sp. z o.o o konieczności przeprowadzenia pilnej kontroli wewnętrznej weryfikującej znajomość procedur pracowników w/w firmy. W dniu 9 sierpnia 2019 r. przeprowadzone zostało spotkanie z udziałem kierownictwa firmy.  Omówiono i podsumowano dotychczasowe działania w związku z wykryciem kolonizacji bakterią Klebsiella Pneumonie NDM. (wzmożony nadzór nad pracownikami wykonującymi usługę, przeszkolono pracowników).

 

Zalecono

- pilnie przeprowadzić kolejne  szkolenie przypominające dotyczące procedur:

 • Higiena Rąk
 • zasady sprzątania w izolatkach w trakcie hospitalizacji chorego
 • zasady sprzątania w izolatkach po wypisie chorego
 • związanych z dekontaminacją pomieszczeń szpitalnych
 • procedury ubraniowej – zasada „nic poniżej łokcia” ze szczególnym uwzględnieniem nieużywania             przedmiotów podręcznych przy wykonywaniu rutynowych czynności przy pacjencie.

Uzgodniono, realizując  zalecenia Zespołu  ds. Zakażeń Szpitalnych:

- wymianę  mopów na nowe na wszystkich oddziałach objętych ogniskiem epidemicznym ,

- zwiększenie liczby przeszkolonego personelu sprzątającego,

- zwiększenie częstotliwości sprzątania sal pacjentów izolowanych z ogniska

endemicznego 3 x dziennie ( wytyczne wskazują na sprzątanie 2  x dziennie ),

- dostarczanie sprzętu medycznego i bielizny szpitalnej do „ drzwi oddziału” w celu ograniczenia liczby             pracowników poruszających się w obrębie oddziału ,

- wyposażenie oddziałów w dodatkowy sprzęt do mycia i dezynfekcji termicznej,

- ograniczenie rotacji pracowników do zera  w oddziałach objętych ogniskiem epidemicznym ,

- zamontowanie dodatkowych dozowników ze środkiem dezynfekcyjnym w ciągach komunikacyjnych

oddziałów, Izba Przyjęć, SOR oraz na każdym  piętrze przy windach we wszystkich pawilonach.

- podawanie posiłków w jednorazowych naczyniach u pacjentów izolowanych w oddziałach objętych ogniskiem epidemicznym

- zwiększenie liczby osób nadzorujących i sprawdzających efekty dekontaminacji i fumigacji   pomieszczeń. Efekty dekontaminacji są sprawdzane przez przełożonego przy użyciu znaczników         fluorescencyjnych.

20. O bieżącej sytuacji epidemicznej do Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przesyłane są codzienne raporty zgodnie z wytycznymi pisma znak: BZK-V.6310.10.13.2019.MWil z dnia 7 sierpnia 2019 r.;

 

Zapisz się do naszego newslettera!