Szczegóły aktualności:

Zapisz się na szkolenie!

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 05-09-2019

W dniach 12 i 13 września serdecznie zapraszamy na szkolenia organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Dotyczy ono realizacji projektów dotyczących pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz możliwości wystąpienia podwójnego finansowania w związku z odpisami amortyzacyjnymi.

 

Program szkolenia:

Pojęcie pomocy publicznej, w szczególności:

· kto może być beneficjentem pomocy publicznej – pojęcie przedsiębiorstwa

· definicja przedsiębiorcy i ustalanie wielkości przedsiębiorstwa

· co nie jest działalnością gospodarczą – działalność użyteczności publicznej publiczne szkolnictwo, opieka zdrowotna, sprawowanie władzy publicznej

· czy najem mieszkań socjalnych i komunalnych to działalność gospodarcza

· czy prosument może być przedsiębiorstwem

· przesłanka selektywności, pochodzenia środków z zasobów państwowych i udzielenia korzyści ekonomicznej

· kiedy wsparcie państwa wpływa na konkurencję – w tym wsparcie udzielane przedsiębiorstwu działającemu w warunkach monopolu prawnego i naturalnego

· kiedy wsparcie państwa wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE – kwestia lokalności działalności przedsiębiorstwa

· różne poziomy występowania pomocy publicznej

· przykłady występowania pomocy publicznej w RPO

Występowanie pomocy publicznej w różnych sektorach i rodzajach działalności:

· budowa i zarządzanie infrastrukturą, w tym konsekwencje wyroku ws. Lipsk/Halle

· sektor transportu

· sektor mieszkaniowy i zagadnienia dotyczące rewitalizacji

· gospodarka odpadami i wodno-ściekowa

· edukacja publiczna i niepubliczna: żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

· działalność kulturalna

· promocja gospodarcza, w tym jednostek samorządu terytorialnego

· sektor energetyki i ochrony środowiska

· działalność szkoleniowa

· projekty badawczo - rozwojowe

· pomoc występująca w obiektach infrastrukturalnych, w tym infrastruktura sportowa

Poszczególne przeznaczenia pomocy zgodnie z przepisami o wyłączeniach blokowych i pomoc de minimis, w szczególności:

· regionalna pomoc inwestycyjna, w tym dla IOB;

· pomoc na infrastrukturę lokalną, w tym dla IOB;

· pomoc w sektorze energetyki (w tym efektywność energetyczna i inwestycje w OZE);

· pomoc de minimis:

· sektory w których nie można udzielać pomocy de minimis

· limit pomocy de minimis - jedno przedsiębiorstwo

· kumulacja pomocy de minimis

· pomoc de minimis w rolnictwie i rybołóstwie

kumulacja pomocy publicznej

Agenda szkolenia:

8:45 – 9:00 rejestracja uczestników

9.00 – 11.00 blok szkoleniowy

11.00 – 11.15 przerwa kawowa

11.15 – 13.15 blok szkoleniowy

13.15 – 13.45 obiad

13.45 – 15.45 blok szkoleniowy

Weź udział w szkoleniu:

12 września 2019 r. – Gorzów Wielkopolski Urząd Miasta,ul. Sikorskiego 3-4, Sala Sesyjna

Weź udział:

http://rpo.lubuskie.pl/-/realizacja-projektow-dot-pomocy-publicznej-pomocy-de-minimis-oraz-mozliwosci-wystapienia-podwojnego-finansowania-w-zwiazku-z-odpisami-amortyzacyjnymi -

13 września 2019 r. Zielona Góra, ul. Chrobrego 3, sala konferencyjna (035)

Weź udział:  

http://rpo.lubuskie.pl/-/realizacja-projektow-dotyczacych-pomocy-publicznej-pomocy-de-minimis-oraz-mozliwosci-wystapienia-podwojnego-finansowania-w-zwiazku-z-odpisami-amortyza

Szkolenia są bezpłatne. W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (68) 45 65 119

Zapisz się do naszego newslettera!