Szczegóły aktualności:

Lubuskie talenty

Małgorzata Tramś-Zielińska | Fundusze unijne | 10-09-2019

10 września br. zarząd województwa przyjął uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu wybranego w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT RPO – Lubuskie 2020.

Projekt pn.: Lubuskie Talenty - Program Stypendialny będzie realizowany przez  Województwo Lubuskie/Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Celem projektu jest podwyższenie potencjału edukacyjnego 260 uczniów (K-140, M-120) szkół podstawowych (klasy VII-VIII) i liceów ogólnokształcących (klasy I-III) z terenu województwa lubuskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych poprzez wsparcie stypendialne udzielane w okresie roku szkolnego 2019/2020. W wyniku podjętych działań w okresie realizacji projektu, tj. od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. 260 uczniów (100 ze szkół podstawowych i 160 z liceów ogólnokształcących) zrealizuje Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego. Uczniowie w czasie pobierania stypendium będą podlegać opiece dydaktycznej pełnionej przez nauczyciela, pedagoga lub doradcę zawodowego zatrudnionego w szkole, do której uczęszczają. W trakcie projektu uczniowi przyznawane będą stypendia w wys. 6 000,00 zł (uczeń szkoły podstawowej) oraz 8 000,00 zł (uczeń liceum ogólnokształcącego) w okresie roku szkolnego, tj. 10 miesięcy.

Wartość wnioskowanego dofinansowania: 2.634.350,00 zł, w tym: EFS – 2.357.050,00 zł, BP – 277.300,00 zł.
Całkowita wartość projektu: 2.773.000,00 zł

Zapisz się do naszego newslettera!