Szczegóły aktualności:

Ponad 2,4 mln zł dofinasowania na aktywną integrację

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 17-09-2019

17 września br. zarząd województwa przyznał dofinansowanie na realizację 3 projektów dotyczących aktywnej integracji realizowanych przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Całkowita wartość projektów wynosi 2,9 mln zł, a łączna kwota dofinansowania 2,4 mln zł. Projekt „Droga do Samodzielności" będzie realizowany na terenie powiatu żagańskiego, "Kontener aktywności" w powiecie sulęcińskim, „Aktywna integracja” będzie prowadzona w powiecie strzelecko-drezdeneckim.

Projekt ,,Droga do Samodzielności" będzie realizowany na terenie powiatu żagańskiego w okresie 01.07.2019-31.12.2021, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu w partnerstwie z Fundacją Eudajmonia i Lutolską Spółdzielnią Socjalną WINDA. Projekt skierowany będzie do co najmniej 200 osób, w tym co najmniej 35 osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, należących do grup docelowych m.in.: osób niepełnosprawnych, osób w pieczy zastępczej, osób opuszczających pieczę zastępczą, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i środowiska/otoczenie tych grup. Główny cel projektu to zwiększenie szans na zatrudnienie w/w osób poprzez angażowanie ich w działania reintegracji społeczno-zawodowej przy zastosowaniu usług aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym (zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji i przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020).

Projekt "Kontener aktywności" będzie realizowany na terenie powiatu sulęcińskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie przy współpracy partnera projektu tj. Wojewódzkiego Zakładu Doradztwa Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim. Skierowany będzie do minimum 10 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, należących do grup docelowych m.in.: osób niepełnosprawnych lub/i osób pozostających w pieczy, osób opuszczających pieczę zastępczą, rodzin zastępczych, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i środowiska/otoczenie tych grup. Głównym celem projektu będzie zwiększenie szans na zatrudnienie w/w osób poprzez angażowanie ich w działania reintegracji społecznej i zawodowej przy zastosowaniu usług aktywnej integracji o charakterze :społecznym, zawodowym, edukacyjnym (zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji i przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020).

Projekt „Aktywna integracja w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - II edycja”, będzie realizowany na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego w okresie od 1.09.2019 r. do 31.12.2020 r. przy współpracy partnera, Stowarzyszenie „Razem dla Strzelec”. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej. Wsparciem zostaną objęte 82 osoby, w tym 25 osób z niepełnosprawnościami.

Projekty realizowane będą w ramach Działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Lista projektów przyjętych do dofinansowania

Zapisz się do naszego newslettera!