Szczegóły aktualności:

Unieważnienie postanowienia

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 17-09-2019

Dzisiaj Główny Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził nieważność postanowienia Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z 20.12.2018 r. znak: WI.700.18.2018.PP, opiniującego pozytywnie zgłoszenie uznania kory drzewnej oraz pyłu drzewnego za produkty uboczne niebędące odpadem, powstające na terenie SWISS KRONO Sp. z o.o. w Żarach przedłożone przez w/w podmiot Marszałkowi Województwa Lubuskiego 1 października 2018 r., w części dotyczącej pyłu drzewnego.

Uzasadnienie decyzji jest obszerne. Warto podkreślić, iż Główny Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził, iż w niniejszej sprawie nastąpiło naruszenie przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska art. 10 ustawy o odpadach, polegające na przyjęciu, iż pył drzewny, stanowi produkt uboczny, natomiast nie stanowi odpadu.

Ponadto w ocenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska błędne jest stwierdzenie strony, iż przedmiotowy pył drzewny stanowi biomasę.

Niniejsze postanowienie jest nieostateczne ponieważ stronie przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Link do postanowienia

Zapisz się do naszego newslettera!