Szczegóły aktualności:

Międzyrzecz: Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 04-10-2019
Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej. Przetarg dotyczy nieruchomości w Międzyrzeczu.

 

Położenie nieruchomości

Numer działki

Powierzchnia

nieruchomości

(ha)

 

Numer księgi wieczystej

 

Cena

wywoławcza

nieruchomości

(zł)

 

Wysokość wadium

(zł)

 

Godzina przetargu

Międzyrzecz

ul. Długa,

obręb 0001 Międzyrzecz - 1

667/81

0,1964

GW1M/00029960/6

113 840,00

5 700,00

11:00

             

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona użytkiem Bi - inne tereny zabudowane. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 16 m2 trwale związanym z gruntem, szklarnią i dwoma budynkami gospodarczymi nietrwale związanymi z gruntem. Obiekty są w złym stanie technicznym. Działka posiada możliwości przyłączenia się do sieci wodnej, kanalizacyjnej i energetycznej. W granicach działki przebiega sieć ciepłownicza. Przez teren działki przebiega stara poniemiecka kanalizacja kamionkowa fi 150 wraz ze studzienką kanalizacyjną. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Długiej i Leśnej. Dla terenu położenia nieruchomości, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stracił ważność. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz teren oznaczony jest jako strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Bezpośrednim sąsiedztwem nieruchomości jest zabudowa mieszkalna i tereny leśne.

Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest nieodpłatnym prawem użytkowania, ustanowionym na rzecz Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Przed sprzedażą użytkownik zrzeknie się nieodpłatnego prawa użytkowania nieruchomości. Nieruchomość nie jest przedmiotem innych zobowiązań wobec osób trzecich.

Sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywca przejmie daną nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym, jak również w dniu przetargu złoży oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i akceptacją jego stanu.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku Vat. Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2018 r., poz.1984 z późn. zm.).

Działka nie jest objęta Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu ani Inwentaryzacją stanu lasu, na podstawie której wydano by decyzję.

Rada Miejska w Międzyrzeczu nie podjęła uchwały na podstawie art.8 ustawy z 09.10.2015 r. o rewitalizacji (Dz. U z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm.) oraz obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono w dniu 21.08.2019 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 08.11.2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7, w sali nr 108

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na rachunek Zarządu Województwa Lubuskiego nr 48 1560 0013 2483 0674 1808 0003 Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 02-208 Warszawa, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 04.11.2019 r., wymagana kwota znajdowała się na ww. koncie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień   wpływu środków na rachunek bankowy Zarządu Województwa Lubuskiego. W tytule przelewu, wpłaty wadium należy wpisać położenie nieruchomości wraz z numerem ewidencyjnym działki, będącej przedmiotem przetargu oraz dane osobowe uczestnika przetargu, w przypadku, gdy uczestnikiem jest inny podmiot niż dokonujący wpłaty.

2. Osoby, które wpłaciły wadium przystępują do przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej : w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej : dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, w przypadku osoby fizycznej prowadzonej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z krajowego rejestru sądowego.

3. W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278 z późn. zm.).

4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom przetargu, nastąpi niezwłocznie przelewem na podane konto bankowe po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, nie później niż w terminie 3 dni.

5. Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie (wynoszące nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych), powyżej ceny wywoławczej.

6. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

7. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego   nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność - aktu notarialnego. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca.

8. Nie przystąpienie osoby wyłonionej jako nabywca nieruchomości bez wcześniejszego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wskazanym w zawiadomieniu do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży będzie uznane za jednostronne odstąpienie od zawarcia umowy i zgodnie z art. 41 ust 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia (wynoszącego nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej) powyżej ceny wywoławczej.

10. Treść ogłoszenia przetargowego zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (parter), na stronie internetowej www.lubuskie.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.bip.lubuskie.pl . Informacja o ogłoszeniu przetargu (wyciąg z ogłoszenia) zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej (Gazeta Lubuska).

11. Zarząd Województwa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu tylko z uzasadnionej przyczyny w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

12. Oględziny nieruchomości możliwe będą po wcześniejszym uzgodnieniu. Dodatkowych informacji w sprawie nabycia nieruchomości udziela Wydział Zarządzania Mieniem Województwa, Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, pod numerem telefonu 68 45 65 471 lub tel. 68 45 65 343.

Zapisz się do naszego newslettera!