Szczegóły aktualności:

Stypendia dla młodych - uTALENTowanych

Marzena Toczek | Młodzi On-Life | 21-10-2019

Rusza nabór wniosków w ramach programu stypendialnego Lubuskie Talenty. Na wsparcie liczyć mogą uczniowie szkół podstawowych i liceów. - Program jest bardzo oczekiwany w regonie, a możliwy do realizacji dzięki funduszom europejskim. To są inwestycje najważniejsze, bo w kapitał ludzki, w młodych ludzi – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Nabór wniosków potrwa do 8 listopada br. Na wsparcie może liczy 260 uczniów.

Stypendium trafi do uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych lub języków obcych. Liczy się średnia ocen z poprzedniego roku nauki – minimum to 5.0. Dodatkowe punkty przyznawane będą laureatom lub finalistom konkursów, olimpiad związanych z przedmiotami kierunkowymi, posiadanie przez ucznia orzeczenia o niepełnosprawności oraz posiadanie statusu dużej rodziny.
Stypendia otrzyma 260 uczniów: ze szkół podstawowych – 600 zł miesięcznie oraz z liceów ogólnokształcących – 800 zł miesięcznie. - Uczeń może wydatkować te środki na pomoce dydaktyczne i przybory szkolne, wyposażenie miejsca nauki – biurka, lampki, drukarki, laptopy, dojazdy do szkoły, koszty udziału w olimpiadach, koszty związane z dostępem do internetu – wyjaśnia wicemarszałek Łukasz Porycki. Dodaje także, że to pierwszy program, gdzie dodatkowe wynagrodzenie otrzymają także nauczyciele - opiekunowie. To 100 zł miesięcznie na jednego prowadzonego ucznia. Jeden nauczyciel może ich prowadzić maksymalnie 7.

Program otrzymał pozytywną rekomendację i wsparcie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Lubuskiego. – To bardzo ważny projekt. Ważnym jego elementem jest to, że każdy z młodych talentów będzie musiał napisać wraz z opiekunem ścieżkę i będzie kreował swój dalszy rozwój – mówi radna Anna Chinalska.

Informacje praktyczne:

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby uzyskać stypendium:
a) uczęszczanie do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego (publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa lubuskiego;
b) uzyskanie z przedmiotów kierunkowych na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2018/2019) średniej ocen na poziomie co najmniej 5,00;
c) uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2018/2019) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 5,00;
d) niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, ICT, języków obcych na mocy uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego z 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego.

Stypendium może uzyskać jedynie osoba, która bezwarunkowo spełnia wszystkie kryteria

Dodatkowo punktowane kryteria:
a) zdobycie w okresie dwóch lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2019/2020, tytułu laureata i/lub finalisty konkursu i/lub olimpiady z przedmiotów kierunkowymi;
b) osiadanie przez ucznia/uczennicę ubiegającego/ą się o stypendium aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
c) status rodziny wielodzietnej ucznia/uczennicy ubiegającego/ej się o stypendium.

Kwota stypendium:
W przypadku uczniów/uczennic szkół podstawowych jest to kwota 600,00 zł miesięcznie  (łącznie 6000,00 zł) a dla uczniów/uczennic liceów ogólnokształcących kwota ta wynosi 800,00 zł (łącznie 8000,00 zł)miesięcznie.

Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2019/2020. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od września 2019 r. do czerwca 2020 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego Regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.

Celem projektu jest podwyższenie potencjału edukacyjnego 260 uczniów lubuskich szkół podstawowych (100 uczniów klas VII i VIII) oraz liceów ogólnokształcących (160 uczniów klas I-III) szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych.

Na co można przeznaczyć stypendium:
a) pomoce dydaktyczne i przybory szkolne (podręczniki, atlasy, sprzęt laboratoryjny)
b) wyposażenie miejsca domowej nauki (biurko, krzesło, regał)
c) sprzęt komputerowy (laptop, monitor, drukarka)
d) opłata związana z dostępem do internetu
e) koszty transportu (w celu dotarcia do szkoły oraz na dodatkowe zajęcia)
f) kursy, szkolenia (w tym kursy językowe, obozy naukowe, korepetycje)
g)    opłaty szkolne (czesne, opłaty za internet)
h)     koszty uczestnictwa w konkursach i/lub olimpiadach
i)      koszty uczestnictwa w kulturze wysokiej (teatr, galeria sztuki, filharmonia).

Projekt realizowany jest w ramach: Oś priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałanie 8.2.1. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 -  31.08.2020.
Obszar realizacji: Województwo Lubuskie
Całkowita wartość projektu 2 773 000,00 zł

Kwota dofinansowania (95%): 2 634 350,00 zł (z czego 85% to środki EFS a 10% to budżet państwa). Pozostałe 5% to wkład własny województwa.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego Wniosku wraz z wymaganymi Załącznikami w terminie i miejscu wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze Wniosków i przekazanym do publicznej informacji na stronie internetowej www.lubuskie.pl w zakładce Edukacja i kultura oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze www.bip.lubuskie.pl.  

 

Galeria zdjęć

Lubuskie Talenty

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!