Szczegóły aktualności:

Fundusze Europejskie dla projektowania uniwersalnego

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 23-10-2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące opracowania i wdrożenia w ramach programu studiów zajęć obowiązkowych, obejmujących projektowanie uniwersalne. Wynika ono z konkursu w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Spotkanie odbędzie się 8 listopada w Hotelu Marriott w Warszawie (Al. Jerozolimskie 65/79).

Dofinansowanie w konkursie przeznaczone będzie na opracowanie i wdrożenie zajęć obowiązkowych w programie studiów, obejmujących projektowanie uniwersalne, umożliwiających studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług. Produkty projektów powinny opierać się o modele zajęć na studiach I stopnia i/lub II stopnia i/lub na jednolitych studiach magisterskich, wypracowane przez Zespół ds. opracowania modeli.

Spotkanie będzie poświęcone możliwościom aplikowania w konkursie, w szczególności: warunkom konkursu, procedurom składania wniosków, kryteriom wyboru projektów, standardom dotyczącym kosztów w projekcie. Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie wypełnionego formularza na adres: marta.zakrzewska@ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2019 r.

O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń oraz liczba osób zgłoszonych w ramach jednostki. Wszystkie osoby, które prześlą swoje zgłoszenie, otrzymają informację zwrotną dot. zakwalifikowania / niezakwalifikowania do udziału w spotkaniu. Informacja zostanie wysłana na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc przeznaczoną dla potencjalnych beneficjentów, NCBR nie przewiduje udziału w spotkaniu przedstawicieli firm doradczych. Zgłoszenie udziału w spotkaniu oznacza wyrażenie zgody na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku / głosu / wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla celów działań informacyjno-promocyjnych. Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania są zawarte na poniższej stronie:
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-konkursu-projektowanie-uniwersalne-59289/

Szczegółowe dane dotyczące konkursu zamieszczono poniżej:

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-pun19-na-projektowanie-uniwersalne/

Zapisz się do naszego newslettera!