Szczegóły aktualności:

Ponad 2,3 mln zł na profilaktykę nowotworów złośliwych

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 05-11-2019

5 listopada br. zarząd województwa przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu dotyczącego profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi, w tym działań zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne. Nabór wniosków rozpocznie się 6 grudnia br. a zakończy się 13 grudnia 2019 r. Kwota dofinansowania przeznaczona na realizację projektów wynosi ponad 2,3 mln zł.  

Grupę docelową w projekcie stanowią: osoby w wieku aktywności zawodowej, będące w grupie podwyższonego ryzyka. Minimum 30 proc. uczestniczek projektu (spośród wszystkich uczestniczek zakwalifikowanych do projektu ze względu na profilaktykę raka piersi/raka szyjki macicy) pracuje, uczy się lub mieszka na obszarze gminy/gmin wskazanych jako tzw. „biała plama” w zakresie profilaktyki antynowotworowej raka piersi/raka szyjki macicy.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 oraz zgodnie z:

Populacyjnym programem wczesnego wykrywania raka piersi w ramach przedmiotowego konkursu projekt obejmuje kobiety w wieku od 50 do 69 lat;

Programem profilaktyki raka szyjki macicy w ramach przedmiotowego konkursu projekt obejmuje kobiety w wieku od 25 do 59 lat (przy określeniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia).

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

- jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną

- organizacje pozarządowe,

- przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

- podmioty ekonomii społecznej,

- instytucje lub podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia (w tym podmioty lecznicze),

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów.

Całkowita kwota dofinansowania przeznaczona na realizację projektów w ramach wynosi: 2 352 941,18 zł, w tym: EFS: 2 000 000,00 zł (85%*), BP: 235 294,12 zł  (10%), wkład własny: 117 647,06 zł (5%);

Konkurs będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Zapisz się do naszego newslettera!