Szczegóły aktualności:

Szkolenie poświęcone zastosowaniu prawa zamówień publicznych w projektach realizowanych w ramach Programu Współpracy INTERREG VA BB – PL 2014–2020

Aneta Ciesielska | Interreg | 20-11-2019

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Współpracy Interreg VA BB – PL 2014-2020 r., serdecznie zaprasza na szkolenie poświęcone zastosowaniu prawa zamówień publicznych
w projektach
realizowanych w ramach Programu Współpracy INTERREG VA BB – PL 2014–2020.

Szkolenie odbędzie się 6 grudnia 2019 r. w Ruben Hotel, Aleja Konstytucji 3 Maja 1a, 65-805 Zielona Góra.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę dotyczącą zastosowania przepisów prawa zamówień publicznych, poznają poszczególne etapy przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z wieloma cennymi wskazówkami eksperta i praktycznymi przykładami. Ponadto formuła szkolenia uwzględnia w szerokim zakresie dyskusję oraz odpowiedzi na pytania uczestników.  

Do udziału w szkoleniu zapraszamy nie tylko osoby uprawnione do reprezentowania beneficjenta/instytucji, ale przede wszystkim osoby zaangażowane w przygotowanie i realizację projektów.

Potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z pytaniami do eksperta prosimy przesłać
do dnia 4 grudnia 2019 r. na adres: a.ciesielska@lubuskie.pl

Program szkolenia

 

9:00 Rejestracja

9:30 Rozpoczęcie szkolenia

9:30 -10:30 Wprowadzenie oraz omówienie przedmiotowego i podmiotowego zakresu zamówień publicznych

-        Wprowadzenie;

-        Prawo zamówień publicznych a zasada konkurencyjności;

-        Omówienie znaczenia tzw. progów unijnych;

-        Zamówienia wielorodzajowe (w tym wpływ na zasadę konkurencyjności);

-        Zasady udzielania zamówień.

10:30 – 11:30 Przygotowanie postępowania

-        Określanie warunków udziału w postępowaniu;

-        Podstawy wykluczenia wykonawcy;

-        Dokumenty w postępowaniu w sprawie zamówienia;

-        Zasady opisu przedmiotu zamówienia;

-        Szacowanie wartości zamówienia;

-        Formułowanie kryterium oceny ofert.

11:30 – 11:50 Przerwa kawowa

11:50 – 13:00 Ocena ofert i zawarcie umowy

-        Elementy oceny ofert (ocena formalna i jej elementy oraz ocena treści oferty
w tym: poprawienie omyłek, wyjaśnienia ceny rażąco niskiej, odrzucenie ofert);

-        Podstawy unieważnienia postępowania.

-        Obowiązki poprzedzające zawarcie umowy;

-        Termin zawarcia umowy oraz okres na jaki umowa jest zawierana;

-        Zmiany umowy;

-        Dokumentowanie postępowań i udostępnianie dokumentacji (tajemnica przedsiębiorstwa).

13:00- 14:30 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności

-        Zasady wydatkowania środków;

-        Obowiązek uwzględnienie aspektów społecznych;

-        Kiedy nie stosujemy rozpoznania rynku i zasady konkurencyjności;

-        Rozeznanie rynku, sposób procedowania i dokumentowania;

-        Zasada konkurencyjności:

-        Konflikt interesów;

-        Warunki udziału;

-        Terminy składania ofert (i sposób liczenia terminów);

-        Upublicznienie zapytania ofertowego;

-        Sposób dokumentowania postępowań.

 

Zapisz się do naszego newslettera!