Szczegóły aktualności:

Szkolenie dot. zamówień publicznych

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 21-11-2019

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Współpracy Interreg VA BB – PL 2014-2020 r. zaprasza na szkolenie poświęcone zastosowaniu prawa zamówień publicznych w projektach   realizowanych w ramach Programu Współpracy INTERREG VA BB – PL 2014–2020. Szkolenie odbędzie się 6 grudnia w Ruben Hotel, Aleja Konstytucji 3 Maja 1a, 65-805 Zielona Góra.  

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę dotyczącą zastosowania przepisów prawa zamówień publicznych, poznają poszczególne etapy przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z wieloma cennymi wskazówkami eksperta i praktycznymi przykładami. Ponadto formuła szkolenia uwzględnia w szerokim zakresie dyskusję oraz odpowiedzi na pytania uczestników.  

Do udziału w szkoleniu zapraszamy nie tylko osoby uprawnione do reprezentowania beneficjenta/instytucji, ale przede wszystkim osoby zaangażowane w przygotowanie i realizację projektów. Potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z pytaniami do eksperta prosimy przesłać do dnia 4 grudnia 2019 r. na adres: a.ciesielska@lubuskie.pl. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Program szkolenia

 

Wprowadzenie oraz omówienie przedmiotowego i podmiotowego zakresu zamówień publicznych

·   Wprowadzenie;

·   Prawo zamówień publicznych a zasada konkurencyjności;

·   Omówienie znaczenia tzw. progów unijnych;

·   Zamówienia wielorodzajowe (w tym wpływ na zasadę konkurencyjności);

·   Zasady udzielania zamówień.

Przygotowanie postępowania

·   Określanie warunków udziału w postępowaniu;

·   Podstawy wykluczenia wykonawcy;

·   Dokumenty w postępowaniu w sprawie zamówienia;

·   Zasady opisu przedmiotu zamówienia;

·   Szacowanie wartości zamówienia;

·   Formułowanie kryterium oceny ofert.

Ocena ofert i zawarcie umowy

·   Elementy oceny ofert (ocena formalna i jej elementy oraz ocena treści oferty w tym: poprawienie omyłek, wyjaśnienia ceny rażąco niskiej, odrzucenie ofert);

·   Podstawy unieważnienia postępowania.

·   Obowiązki poprzedzające zawarcie umowy;

·   Termin zawarcia umowy oraz okres na jaki umowa jest zawierana;

·   Zmiany umowy;

·   Dokumentowanie postępowań i udostępnianie dokumentacji (tajemnica przedsiębiorstwa).

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności

·   Zasady wydatkowania środków;

·   Obowiązek uwzględnienie aspektów społecznych;

·   Kiedy nie stosujemy rozpoznania rynku i zasady konkurencyjności;

·   Rozeznanie rynku, sposób procedowania i dokumentowania;

·   Zasada konkurencyjności:

·   Konflikt interesów;

·   Warunki udziału;

·   Terminy składania ofert (i sposób liczenia terminów);

·   Upublicznienie zapytania ofertowego;

·   Sposób dokumentowania postępowań.  

Zapisz się do naszego newslettera!