Szczegóły aktualności:

XIV sesja Sejmiku

Małgorzata Tramś-Zielińska | TOP | 11-02-2020

17 lutego br., o godz. 11.00 w urzędzie marszałkowskim odbędzie się XIV zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. W programie m.in. informacja o inwestycjach wykonanych na drogach krajowych w 2019 r. i zamierzeniach na kolejne lata z podziałem na programy, w ramach których będą realizowane oraz raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego za lata 2016-2018.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad XIV zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja Prezesa Federacji Polskich Banków Żywności na temat przeciwdziałania marnowaniu żywności.
 4. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 5. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
 6. Informacja o inwestycjach wykonanych na drogach krajowych w 2019 roku i zamierzeniach na kolejne lata z podziałem na programy, w ramach których będą realizowane.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
 8. Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego za lata 2016-2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Sejmiku Województwa Lubuskiego na członka Regionalnej Rady Ochrony Przyrody.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Bory Dolnośląskie”.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień Województwa Lubuskiego  w dziedzinie sportu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa lubuskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Sulechów prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2020 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2020-2033.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi – anonimu na działania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia ponownej petycji w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 21. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie obrad XIV sesji Sejmiku.

Zapisz się do naszego newslettera!