Szczegóły aktualności:

Stawiamy na sport i aktywność

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 26-02-2020

25 lutego br. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej. Zarząd województwa przyznał dofinansowanie w wysokości 1,7 mln zł na realizację 262 zadań. W tym samym dniu rozstrzygnięty został także otwarty konkurs na powierzenie zadań w obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży”. Na ten cel przeznaczono 75 tys. zł.

Konkurs na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej rozstrzygnięty

Konkurs ofert ogłoszony został przez zarząd województwa 12 grudnia 2019 r. Oferty należało złożyć do dnia 10 stycznia 2020 roku. Wpłynęło 347 ofert, w tym: 36 ofert odrzuconych zostało z przyczyn formalnych. Ponadto 20 ofert w ocenie merytorycznej nie otrzymało wymaganej ilości punktów. Konkurs podzielono na trzy rodzaje zadań:

Zadanie 1: Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w oparciu o System Sportu Młodzieżowego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Na realizację zadania 1 przeznaczono kwotę 1.250.000 zł. Do zadania 1 przystąpiło 88 organizacji, które złożyły 184 oferty na wnioskowaną kwotę 2.753.239,81 zł.

Zobacz listę zadń, które otrzymały wsparcie  

Zadanie 2: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku wiejskim, akademickim, osób niepełnosprawnych o zasięgu co najmniej wojewódzkim.
Na realizację zadania 2 przeznaczono kwotę 270.000 zł. Do zadania 2 przystąpiło 39 organizacji, które złożyły 62 oferty na wnioskowaną kwotę 814.264,65 zł.

Zobacz listę zadań, które otrzymały wsparcie

Zadanie 3: Upowszechnianie sportu dla wszystkich na poziomie wojewódzkim, upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego, poprawa
ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Organizacja lub udział w wydarzeniach sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa w kraju i za granicą. Na realizację zadania 3 przeznaczono kwotę 180.000 zł. Do zadania 3 przystąpiło 75 organizacji, które złożyły 101 ofert na wnioskowaną kwotę 1.438.675,17 zł.

Zobacz listę zadań, które otrzymały wsparcie

Przy podejmowaniu decyzji o wysokości dofinansowania brano pod uwagę kryteria merytoryczne, finansowe oraz kryteria organizacyjne. Oceniane było także doświadczenie i wyniki podmiotów
w ogólnopolskim systemie sportu młodzieżowego.

Podmioty, którym udzielono wsparcia - zobowiązane są do przedłożenia:

  • zaktualizowanego zestawienia kosztów realizacji zadania publicznego obejmującego kwotę przyznanej dotacji,
  • zaktualizowanego planu i harmonogramu działań,
  • zaktualizowanego syntetycznego opisu zadania,
  • zaktualizowanego opisu zakładanych rezultatów realizacji zadania.

Wymagane wzory dokumentów niezbędne do sporządzenia umowy, dostępne są na stronie internetowej Urzędu www.bip.lubuskie.pl, zakładka organizacje pozarządowe, otwarte konkursy ofert, druki do pobrania.

Dokumenty należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

 

„Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży”

25 lutego 2020 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci
i młodzieży”. Na ten cel przeznaczono 75 tys. zł. Konkurs na powyższe zadanie został ogłoszony  12 grudnia 2019 r. Termin składania ofert upłynął 10 stycznia 2020 r. Do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w przedmiotowym obszarze przystąpiła jedna organizacja pozarządowa, tj. Lubuski Związek Lekkiej Atletyki w Zielonej Górze. Związek złożył 1 ofertę, która została oceniona pozytywnie i otrzymała 88 punktów.

Celem konkursu było wyłonienie oferty i zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego województwa lubuskiego w obszarze kultury fizycznej, zmierzającego w szczególności
do popularyzacji i upowszechniania lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty dotyczącej organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu województwa lubuskiego oraz budowanie ścieżki rozwoju kariery lekkoatletycznej stanowiącej podstawę struktury organizacji szkolenia dzieci i młodzieży. Zadanie skierowane jest dla dzieci klas I-VIII szkół podstawowych. Dla dzieci młodszych proponuje się lekkoatletyczne zajęcia ruchowe. Dziewczęta i chłopcy klas starszych mają zapewniony powszechny dostęp do systematycznych zajęć sportowych oraz udział w cyklu testów i zawodów lekkoatletycznych.

Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania brano pod uwagę kryteria merytoryczne, finansowe, organizacyjne oraz kryteria szczegółowe. Realizacja zadania przyczyni się do upowszechniania postaw sportowych, społecznych, zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży, poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Zapisz się do naszego newslettera!