Szczegóły aktualności:

Milion na aktywizację młodych

Małgorzata Tramś-Zielińska | NGO | 03-03-2020

Rozpoczął się nabór ofert w otwartym konkursie na wsparcie w 2020 r.  zadania publicznego pn. „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe” w obszarze działań promocyjnych wpływających na aktywizację młodzieży .

Na realizację ww. zadań przeznaczono środki w wysokości 970.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 10.000 zł.

Oferta obligatoryjnie powinna zawierać szczegółowe opisy planowanych działań dotyczących jednej lub dwóch sfer łącznie: promowanie świadomości obywatelskiej, promowanie 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce – w głównej mierze tożsamości lokalnej, promowanie ochrony środowiska.

Konkurs obejmuje zadania, których zakończenie nastąpi nie później niż do dnia 30 listopada 2020 roku.

Każda oferta winna zostać przygotowana za pomocą aplikacji Generator eNGO, dostępnej na stronie - www.engo.org.pl. Oferta zapisana w aplikacji Generator eNGO nie powinna być otwierana i modyfikowana w innych aplikacjach, gdyż powoduje to zmianę sumy kontrolnej oferty, uniemożliwiając jej weryfikację formalną.

Oferty z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na rzecz młodzieży” należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

Oferty należy złożyć do dnia 24 marca 2020 roku. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wersja elektroniczna oferty będzie mogła być wygenerowana w Generatorze eNGO do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru wniosków.

Zapisz się do naszego newslettera!