Szczegóły aktualności:

XVII sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

Jarosław Rodziewicz | TOP | 09-06-2020

8 czerwca br. odbyła się  XVII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych obrady odbyły się w trybie zdalnym.

O sytuacji epidemicznej w regionie

Podczas obrad marszałek Elżbieta Anna Polak poinformowała radnych o sytuacji epidemicznej w regionie lubuskim. Odniosła się także do wystosowanego przez zarząd województwa Listu Otwartego do Wojewody Lubuskiego w sprawie zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w związku z epidemią COVID-19. - Nie zgadzamy się z korektą ryczałtu wstecz za miesiąc maj, bo szpitale nie miały szansy na wykonanie planowych zabiegów. Chcemy, aby NFZ dał szansę szpitalom na wykonanie ryczałtu. To jest wielkie zagrożenie, bo straty pokrywa samorząd. Nie zgadzam się z tym, co mówi dyrektor Lubuskiego Oddziału NFZ Piotr Bromber, że szpitale zyskały. Prawdą jest, że dostały środki za gotowość, ale poniosły także spore koszty - musiały się przygotować, wykonywały dodatkowe procedury. Nadal podstawowym źródłem finansowania szpitali jest ryczałt, który wypłacany jest za wszystkie wykonane procedury, które w związku z pandemią zostały wstrzymane. Dajmy więc szansę jednostkom na nadrobienie strat. Jeżeli będzie wydłużony okres rozliczenia jestem przekonana, że szpitale nadrobią te straty. To szczególnie ważne w kontekście tego, że wykonanie tegorocznego ryczałtu, będzie miało wpływ na jego wysokość w przyszłym roku – podkreślała marszałek.

Radny Marek Surmacz pytał o cel wystosowania Listu. – Z prośbą o pomoc do zarządu województwa zwrócili się prezesi lecznic postawionych w stan gotowości, bo ich głosy nie były wysłuchane – odpowiedziała marszałek Polak.

Elżbieta Anna Polak poinformowała także, że to samorząd województwa w dużej mierze wsparł szpitale postawione w stan gotowości w walce z pandemią. – To środki z budżetu województwa, ale także dzięki wsparciu z UE przekierowaliśmy środki na sprzęt ratujący życie, testy, środki ochrony osobistej. System był niewydolny, a potrzeby szpitali były ogromne – dodała.

Samorząd województwa wsparł wszystkie szpitale postawione w stan gotowości – nie tylko te, dla których organem tworzącym jest samorząd województwa. W ostatni piątek zarząd województwa w ramach oszczędności poprzetargowych wsparł także kwotą 2 mln zł szpital nowosolski, który z tych środków zakupi sprzęt do testów. - Uznaliśmy, że to potrzebne działanie. Mamy pozytywną opinię wojewody – wyjaśniła marszałek.

Radni pytali także z czego wynika niski w skali kraju poziom testowania na COVID-19. Marszałek wyjaśniła, że za testowanie odpowiadają służby wojewody, czyli sanepid. Jednak w trosce o bezpieczeństwo Lubuszan samorząd województwa doposażył dwa przyszpitalne laboratoria w Zielonej Górze i Gorzowie w sprzęt do testowania oraz przeznaczył w ramach RPO L2020 5 mln zł na zakup testów. - Do 4 czerwca łącznie w Lubuskiem wykonano 14.535 testów. Laboratoria szpitalne zostały niedawno włączone do krajowego systemu testowania. I tak do tej pory szpital w Gorzowie wykonał 2.287 testów, a laboratorium w Zielonej Górze 3.395 testów. Wcześniej z powodu niskiej przepustowości laboratorium sanepidu testy były wykonywane także w laboratoriach w Poznaniu i Krakowie – wyjaśniła marszałek Polak. Dodała także, że podziela opinię, że testy należałoby wykonać pracownikom służb publicznych. - Uważam, że diagnostyka jest tutaj kluczowa – podkreślała.

Podziękowania za długoletnią pracę w samorządzie

Podczas obrad 30-lecie pracy w samorządzie świętował radny Edward Fedko. Gratulacje i podziękowania na ręce radnego złożyły marszałek Elżbieta Anna Polak oraz przewodnicząca sejmiku Wioleta Haręźlak.

Edward Fedko to wieloletni radny sejmiku lubuskiego, w latach 1990–1998 burmistrz Trzciela, w latach 1999–2006 wicemarszałek województwa lubuskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XVII zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
 5. Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia za okres 01.01.2019 – 31.12.2019.
 6. Sprawozdanie z realizacji priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Lubuskiego za 2019 rok.
 7. Informacja o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych za 2019 rok.
 8. Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich w 2019 roku oraz inwestycji planowanych do realizacji w 2020 roku w ramach planu inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w ramach RPO – Lubuskie 2020.
 9. Ocena sytuacji na Lubuskim Rynku Pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w ramach Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w 2019 roku.
 10. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku”.
 11. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 i rekomendacje na 2020 rok dla Województwa Lubuskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas I-III liceów ogólnokształcących w województwie lubuskim w latach szkolnych 2020/2021 oraz 2021/2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odroczenia spłaty raty pożyczki wraz z należnymi odsetkami, wynikającej z umowy Nr 2007/DF/6 z dnia 22 listopada 2007 r. zawartej pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu a Województwem Lubuskim.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zabór prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wschowa prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Trzebiel prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2020 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2020-2033.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Mirosławie Danucie Kędziorze „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Hannie Paluszkiewicz „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Łucjanowi Tadeuszowi Bryniarskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Włodzimierzowi Wojciechowi Idziorowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Amelii Maszońskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Dariuszowi Jerzemu Molskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Elżbiecie Skorupskiej-Raczyńskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Pawłowi Tymszanowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Józefowi Nieśpiałowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Romanowi Janowi Czarneckiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Stanisławie Wiktorii Niemira „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Jackowi Andrzejowi Smykałowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 31. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Sejmiku.
 32. Sprawy różne.
 33. Zamknięcie obrad XVII sesji Sejmiku.

Galeria zdjęć

XVII Zwyczajna Sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!