Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Jarosław Rodziewicz | Aktualności | 29-06-2020

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 29 czerwca br., godz. 11:00 w sali 126 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

W trakcie posiedzenia Członkowi Komisji:

  1. Rozpatrzyli: sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2019 rok; informację o stanie mienia Województwa Lubuskiego (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku); sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok jednostek ochrony zdrowia - Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Lubuskie; informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok, uwzględniającej w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz wykonania planu inwestycyjnego; sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostek wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., przygotowanego na podstawie materiałów dostarczonych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp.; uchwałę Nr 224/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Lubuskiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2019 rok; sprawozdanie finansowe Województwa Lubuskiego za 2019 rok; sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdanie finansowego Województwa Lubuskiego za 2019 rok.
  2. Zapoznali się z opiniami Komisji stałych Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie zaopiniowania: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2019 rok, sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia Województwa Lubuskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.
  3. Przyjęli opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2019 rok.
  4. Przyjęli wnioskek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Lubuskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za rok 2019.
  5. Przyjęli protokół nr 5/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16 grudnia 2019 r.

Zapisz się do naszego newslettera!