Szczegóły aktualności:

Debata nad raportem o stanie województwa

Jarosław Rodziewicz | TOP | 24-06-2020

Radni Województwa Lubuskiego w trakcie posiedzeń komisji w dniach od 24 do 26 czerwca br. zaopiniują m.in. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2019 rok, informację o stanie mienia Województwa Lubuskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz raport o stanie województwa za rok 2019.

 

 

Zgodnie z art. 34a ust. 4 - 8 ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.) nad raportem o stanie województwa przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem mogą zabierać głos mieszkańcy województwa lubuskiego, przy czym:

a) mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącej SWL pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 500 osób;

b) zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie województwa;

c) mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Sejmiku zgłoszenia;

d) liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Sejmik postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Raport o stanie województwa za rok 2019.

 

 

 

.

Zapisz się do naszego newslettera!