Szukaj

Doktoranci mogą już składać wnioski o przyznanie stypendiów

Małgorzata Tramś-Zielińska | POKL | 01-10-2010

01.10.2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza nabór Wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego do projektu systemowego pt. „Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego”. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 5 mln zł.

Głównym celem projektu jest wsparcie procesów innowacyjnych dla rozwoju gospodarczego naszego regionu. Inwestowanie w kadry naukowe w postaci stypendiów naukowych przyczyni się do nawiązania współpracy miedzy światem nauki i biznesu, a w konsekwencji wpłynie na podniesienie poziomu innowacyjności w regionie. Stypendia doktoranckie skierowane są zarówno do uczestników studiów doktoranckich, jak i pracowników naukowych bądź innych osób, które mają wszczęty przewód doktorski.

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Wydział Projektów Własnych EFS Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium należy wypełnić na obowiązującym wzorze (Załącznik nr 1 do Regulaminu Przyznawania Stypendiów Doktoranckich) i złożyć w tożsamej wersji papierowej oraz elektronicznej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze do dnia 1 listopada 2010 r., po uprzednim zapoznaniu się z następującymi dokumentami:

 

Regulamin Przyznawania Stypendiów Doktoranckich

Załącznik nr 1 Regulaminu Przyznawania Stypendiów Doktoranckich – Wniosek doktoranta o przyznanie  stypendium

Załącznik nr 2 Regulaminu Przyznawania Stypendiów Doktoranckich – Umowa dot. przyznania stypendium

Załącznik nr 3 Regulaminu Przyznawania Stypendiów Doktoranckich – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 4 Regulaminu Przyznawania Stypendiów Doktoranckich – Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem

Załącznik nr 5 Regulaminu Przyznawania Stypendiów Doktoranckich – Oświadczenie  o prawdziwości danych zawartych w załącznikach

Załącznik nr 6 Regulaminu Przyznawania Stypendiów Doktoranckich – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 7 Regulaminu Przyznawania Stypendiów Doktoranckich – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Załącznik nr 8 Regulaminu Przyznawania Stypendiów Doktoranckich – Oświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora

Regulamin Komisji Stypendialnej

Do wniosku, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Przyznawania Stypendiów Doktoranckich  należy dołączyć:

a) zaświadczenie z uczelni, potwierdzające uczestnictwo na studiach doktoranckich bądź posiadające otwarty przewód doktorski, wystawione najpóźniej 1 miesiąc przed złożeniem wniosku,

b) zaświadczenie o zameldowaniu na terenie Województwa Lubuskiego wystawione najpóźniej 1 miesiąc przed złożeniem wniosku lub/i kserokopię dowodu osobistego,

c) zawodowe/naukowe curriculum vitae kandydata (CV),

d) kserokopie dyplomów dokumentujących wyższe wykształcenie, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez instytucję wydającą dyplom,

e) istę wszystkich publikacji w periodykach o zasięgu ogólnokrajowym, regionalnym lub międzynarodowym,

f) dwie publikacje naukowe, które ukazały się w czasopismach, znajdujących się na liście opracowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

g) aktualną opinię opiekuna naukowego lub promotora i dziekana na temat osoby określonej w § 2 ust. 1 pkt a) – c) Regulaminu, jego dotychczasowych osiągnięć badawczych oraz stopnia zaawansowania (minimum 60%) i postępów pracy doktorskiej,

h) deklarację uczestnictwa w projekcie pt. „Stypendia naukowe dla doktorantów, kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego”, stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu,

i) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązaniu się do przestrzegania jego zapisów, stanowiące Załącznik nr 4 do Regulaminu,

j) oświadczenie o prawidłowości danych złożonych we Wniosku doktoranta o przyznanie stypendium w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowiące
Załącznik nr 5 do Regulaminu,

k) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów projektu, stanowiące Załącznik nr 6 do Regulaminu,

l) oświadczenie o kwalifikowalności wydatków VAT, stanowiące Załącznik nr 7 do Regulaminu,

m) oświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora w przeciągu dwóch lat od dnia otrzymania stypendium, stanowiące Załącznik nr 8 do Regulaminu.

 

Informację przygotowała Karolina Zaborowicz z Departametu Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE