PWE Gubin

Poniższe informacje przygotowują pracownicy Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego i w razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerami tel. 068 45 65 260, 068 45 65 567.

 

Regionalna Rada ds. Energetyki (22.01.2009 r.)

22.01.2009 r. w urzędzie marszałkowskim odbyło się VI spotkanie Regionalnej Rady ds. Energetyki przy Marszałku Województwa Lubuskiego. Rozmowy dotyczyły m.in. przyszłego zakresu działań Rady wynikającego z potrzeby wdrażania „Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie lubuskim do roku 2025, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw rozwoju energetyki odnawialnej”. W spotkaniu udział wziął marszałek Marcin Jabłoński.
Na zaproszenie marszałka w spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele spółek: ENEA S.A., KWB „KONIN” w Kleczewie S.A. i „PWE GUBIN” Sp. z o.o., które przygotowują jedną z największych inwestycji w województwie lubuskim – budowę kopalni i elektrowni Gubin-Brody. Zaproszeni goście przedstawili genezę przedsięwzięcia oraz omówili kolejne etapy  realizacji. Zwrócili się również z prośbą do członków Rady o wsparcie merytoryczne w dalszych pracach.
Program:
1. Powitanie uczestników spotkania.
2. Przyjęcie protokołu V posiedzenia Regionalnej Rady ds. Energetyki przy Marszałku Województwa Lubuskiego w dniu 25 listopada 2008 r.
3. Informacja w sprawie zakończenia prac nad „Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie lubuskim do roku 2025, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw rozwoju energetyki odnawialnej”.
4. Określenie możliwości stworzenia kompendium zawierającego najistotniejsze zagadnienia ujęte w „Studium…’ – w celu dalszego udostępniania i szerszej publikacji ujętych w opracowaniu zapisów.
5. Ustalenie przyszłego zakresu działań Rady wynikającego z potrzeby wdrażania zapisów „Studium…”.
6. Dyskusja.
7. Sprawy różne.
8. Podsumowanie spotkania
Marszałek w rządowej delegacji (24.04.2009 r.)
24.04.2009 r., Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński uczestniczył w oficjalnej wizycie rządowej Wicepremiera RP, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka w Brandenburgii. Jednym z punktów programu było spotkanie z  Ministrem Gospodarki Niemiec Karlem-Theodorem zu Gutenbergiem w Berlinie. Przedstawiciele obu stron opowiedzieli się za wzmocnieniem polsko-niemieckiej współpracy energetycznej i rozszerzeniem jej o inne kraje Europy Środkowowschodniej. Ministrowie gospodarki podpisali list intencyjny dotyczący regionalnej kooperacji w zakresie energii elektrycznej, którego celem jest poprawa funkcjonowania rynku energii w regionach.
Wśród wielu zorganizowanych tego dnia spotkań były również rozmowy z premierem Brandenburgii Matthiasem Platzeckiem. Na Uniwersytecie Technicznym w Cottbus członkowie delegacji wzięli udział w panelu otwierającym polsko-brandenburski workshop „Wymiana doświadczeń w dziedzinie technologii energetycznych". Zwiedzili również elektrownię węglową Schwarze Pumpe wykorzystującą pilotażową instalację technologii CCS, dzięki której dwutlenek węgla nie jest emitowany do atmosfery, ale wychwytywany i magazynowany.
Delegacja odwiedziła także fabrykę skrzydeł wiatraków w Vestas oraz biogazownię w Lauchhammer.
Bogaty program długiego dnia pobytu zdominowany był przez tematykę energetyczną niezmiernie ważną dla obu przygranicznych regionów, zwłaszcza w kontekście planowanej kopalni węgla brunatnego i elektrowni w gminach Gubin i Brody.
Największa w regionie inwestycja (28.04.2009 r.)
28.04.2009 r., w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze marszałek Marcin Jabłoński spotkał się z prezesem Przedsiębiorstwa Wydobywczo-Energetycznego „Gubin” Jarosławem Południkiewiczem przedstawicielem Enei i wiceprezesem Jarosławem Czyżem z ramienia kopalni KWB "Konin" w Kleczewie. Przedstawiciele PWE Gubin otrzymali zapewnienie o nieprzerwanym poparciu władz województwa dla planowanych inwestycji kopalni węgla brunatnego i elektrowni, których realizacja będzie miała bardzo duży wpływ na rozwój regionu i poważne znaczenie dla rynku energetycznego w Polsce.
Rozmowa dotyczyła również efektów spotkań związanych z dziedziną energetyki, jakie 24.04.2009 r. odbył marszałek Marcin Jabłoński wraz z rządową delegacją wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka w Berlinie i Cottbus. Tematyka ta była omawiana podczas rozmów z  Ministrem Gospodarki Niemiec Karlem-Theodorem zu Gutenbergiem w Berlinie. Przedstawiciele Polski i Niemiec opowiedzieli się za wzmocnieniem współpracy energetycznej i rozszerzeniem jej o inne kraje Europy Środkowowschodniej. Ministrowie gospodarki podpisali list intencyjny dotyczący regionalnej kooperacji w zakresie energii elektrycznej, którego celem jest poprawa funkcjonowania rynku energii w regionach.
Przedstawiciele PWE Gubin zaprezentowali swoje wnioski związane z przebiegiem konferencji, jaka odbyła się również 24.04.2009 r., na Uniwersytecie Technicznym w Cottbus „Wymiana doświadczeń w dziedzinie technologii energetycznych".
Spotkanie Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego (19.06.2009 r.)
19.06.2009 r. w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego. Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński złożył gratulacje nowemu zarządowi sejmiku na czele z marszałkiem Władysławem Komarnickim oraz podziękował poprzedniemu zarządowi, któremu przewodniczył marszałek Karol Humiński.
Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński zadeklarował wsparcie zarządu województwa dla działalności Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego. Tematem wystąpienia był stan wdrażania funduszy unijnych w województwie lubuskim oraz działania zarządu, których celem jest jego intensyfikacja. Należą do nich m.in. uproszczenia procedur oraz inne ułatwienia dla beneficjentów, w tym przedsiębiorców.
Marszałek Marcin Jabłoński podkreślił, że w skali całego kraju województwo lubuskie uplasowało się na pierwszym miejscu pod względem największej dynamiki przyspieszenia wydatkowania środków z funduszy europejskich i ma coraz większe szanse na nagrodę w ramach, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, konkursu dla województwa, które najszybciej i najefektywniej wydatkuje środki w ramach Regionalnego Funduszu Operacyjnego.
Marszałek odniósł się również do sytuacji gospodarczej w Lubuskiem oraz zagadnień związanych ze obniżającym się w województwie bezrobociem, wyrażając przy tym pełnie poparcie dla planowanych inwestycji w gminach: Gubin, Brody i Lubusko, których realizacja przyczyni się do dalszego spadku liczby osób pozostających bez pracy.
Wskazując na ogromne szanse, jakie niesie ze sobą rozwój przemysłu energetycznego w naszym województwie, marszałek Marcin Jabłoński zachęcił samorządowców do aktywnego wspierania tego typu inicjatyw.
W czasie spotkania przedstawiono działalność sejmiku na lata 2009 – 2010 oraz kierunki działania do 2015 r.
Niemcy planują nowe kopalnie węgla brunatnego w Brandenburgii (03.07.2009 r.)
03.07.2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyło się spotkanie Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego Macieja Nowickiego z przedstawicielami Wspólnego Wydziału Planowania Przestrzennego przy Ministerstwie Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Brandenburgii Klausem - Otto Weymannsem oraz Uwe Sellem.
Tematem spotkania była wymiana informacji dotyczących procedury ustalenia planu rozbudowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Jänschwalde. Plan ten dotyczy inwestycji po stronie niemieckiej z koniecznością konsultacji dokumentów planistycznych w Polsce. Strona niemiecka poinformowała o planach dotyczących nowych kopalni, w szczególności  mającej powstać tuż przy polskiej granicy w okolicach miasta Guben kopalni Jänschwalde-Nord. Szacuje się, iż kopalnia ta zostanie uruchomiona około 2020-2023 roku, a wydobycie węgla będzie możliwe do roku 2047. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przedstawili plany dotyczące eksploatacji węgla brunatnego w Gminie Gubin. Ze względu na wymogi Unii Europejskiej obie strony zobowiązane są do konsultacji przy tego typu inwestycjach znajdujących się blisko granicy. Na jesień tego roku w mieście Cottbus zaplanowano następne spotkanie robocze.
Szansa dla lubuskiej energetyki (09.07.2009 r.)
09.07.2009 r. w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze marszałek Marcin Jabłoński spotkał się ze Sławomirem Mazurkiem – prezesem zarządu Kopalni Węgla Brunatnego (KWB) "Konin" oraz przedstawicielem Grupy Kapitałowej „Enea” Jakubem Kamykiem. Podczas spotkania przedstawione zostały plany związane z realizacją projektu dotyczącego budowy Elektrowni Gubin wraz z odkrywką. Uczestnicy spotkania jednogłośnie zadeklarowali dalsze zainteresowanie projektem i omówili narzędzia, jakimi Zarząd Województwa Lubuskiego zamierza wspierać jego realizację.
Marszałek Marcin Jabłoński stwierdził, że fakt, iż w czerwcowym referendum mieszkańcy Gminy Brody opowiedzieli się przeciwko inwestycjom na ich terenie, nie oznacza automatycznego przekreślenia możliwości ich realizacji w przyszłości. Większość terenów na których miałyby być prowadzone prace usytuowanych jest bowiem w Gminie Brody. Marszałek Jabłoński podkreślił, że szanuje decyzję mieszkańców Brodów, jednak jest głęboko przekonany o ogromnej szansie dla całego regionu, jaką jest budowa elektrowni z odkrywką właśnie w województwie lubuskim. Z tego względu zadeklarował, że dołoży wszelkich starań, by szansa ta nie została zmarnowana. – Trzeba wysłuchać obaw mieszkańców, poświęcić im więcej czasu, z pomocą ekspertów przestawić swoje argumenty, tak by mieli oni szansę podjąć decyzję w oparciu o fakty, nie o emocje – powiedział marszałek.
Wsparcie lubuskiej energetyki (24.07.2009 r.)
24.07.2009 r. Zarząd Województwa Lubuskiego powołał Zespół ds. Wspierania Projektu Budowy Elektrowni opartej na zasobach węgla brunatnego na terenie gmin: Gubin i Brody. Będzie to grupa opiniodawczo – doradcza Zarządu Województwa w zakresie monitorowania i wspomagania działań związanych z prognozowanym rozwojem infrastruktury energetycznej i wydobywczej w naszym województwie. Celem pracy zespołu będzie także promowanie działań samorządu województwa związanych z rozwojem lubuskiej energetyki.
Przewodniczyć zespołowi będzie Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński. W skład zespołu wejdą również przedstawiciele m.in.: Wojewody Lubuskiego, Parlamentu RP, Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, instytucji eksperckich oraz organizacji ekologicznych.
Zadania zespołu skupiać się będą wokół działań na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa lubuskiego i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego jego mieszkańcom.

 

Otwarcie drogi Brody-Datyń (18.08.2009 r.)

18.08.2009 r., przy Urzędzie Gminy w Brodach została otwarta droga powiatowa nr 1098 F Brody – Datyń przebudowana przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W uroczystości udział wzięła wicemarszałek Elżbieta Polak.
Inwestycja została dofinansowana z LRPO kwotą 3 689 606,28 zł. Przy ocenie wniosku brano pod uwagę planowaną do realizacji na tym terenie budowę elektrowni wraz z odkrywką. Jest to szczególnie istotna inwestycja dla rozwoju całego województwa.
Elektrownia w Brodach jednym z najważniejszych zadań dla województwa (19.08.2009 r.)
19.08.2009 r. w remontowanej Sali Kolumnowej – w miejscu powołania władz regionu Zarząd Województwa Lubuskiego podczas konferencji prasowej podsumował rok pracy. Marszałek Marcin Jabłoński w swoim wystąpieniu podkreślił takie hasła jak skuteczność, odwaga, otwartość i przejrzystość. Wszyscy członkowie zarządu w specjalnie opracowanych prezentacjach multimedialnych pokazali pracę nadzorowanych przez siebie departamentów i realizację postawionych przed rokiem celów.
Marszałek wyraził poparcie dla projektu powstania elektrowni w Brodach. Podkreślił, że jest głęboko przekonany o ogromnej szansie dla całego regionu, jaką jest budowa elektrowni z odkrywką właśnie w województwie lubuskim. Zadeklarował, że dołoży wszelkich starań, by szansa ta nie została zmarnowana.

 

Wójt Gminy Brody Zbigniew Wilkowiecki przesłał do Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka  pismo dotyczące planów budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego  i elektrowni na obszarze złoża pn. „Gubin – Zasieki – Brody”. Inwestycję od samego początku popiera marszałek Marcin Jabłoński.

List do Ministra Gospodarki

 

Dyskusja o planowanej największej inwestycji w regionie

03.09.2009 r. - Zaangażowanie marszałka Marcina Jabłońskiego w pozytywne rozstrzygnięcie sprawy powinno być dla inwestora bardzo cenną wskazówką, że samorządowi województwa zależy na rozpoczęciu tej inwestycji, a równocześnie ma on na uwadze interes społeczny mieszańców województwa. Zaangażowanie marszałka województwa naprawdę trzeba cenić - powiedział przewodniczący Lubuskiego Zespołu Parlamentarnego Józef Zych podczas spotkania w Zielonej Górze. Temat dyskusji dotyczył planowanej budowy elektrowni wraz z odkrywką w rejonie gmin Gubin i Brody. Marszałek Marcin Jabłoński zadeklarował niezmienne zdanie, co do powstania tej inwestycji. - Jej skala ma spektakularny charakter. Potrzebna jest zdecydowanie lepsza organizacja i koordynacja działań w celu uzyskania pozytywnego wyniku referendum - stwierdził marszałek Jabłoński.
W spotkaniu zorganizowanym w Rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego uczestniczyli posłowie i parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatu żarskiego, gminy Brody, miasta i gminy Lubsko oraz firm "Kopalnia Konin" i "Enea", a także zainteresowani tematem dziennikarze.
Możliwości pomocy
Rozmowa rozpoczęła się od wyznaczenia problematycznych kwestii, w których mogliby pomóc parlamentarzyści. - Spotkaliśmy się po to, aby wspólnie zastanowić się nad problemami oraz omówić etap, na którym jesteśmy. Chciałbym państwa zapewnić, że nasze ustalenia będą wykorzystane do działań parlamentarnych - przekonywał prowadzący spotkanie Marszałek Sejmu RP Józef Zych.
Marszałek Marcin Jabłoński podkreślił potrzebę poprawy organizacji kampanii informacyjnej. - Przed referendum w Brodach, władze samorządowe, gminne i lokalne brały czynny udział kontaktach z mieszkańcami, ale myślę, że przeciwnicy wykonali większą pracę. Uważam, że takiego błędu nie możemy popełnić w przypadku gminy Gubin - powiedział marszałek Jabłoński.
Uczestnicy rozmów usłyszeli deklarację pomocy również od posłanki Platformy Obywatelskiej Bożenny Bukiewicz: - My jako posłowie i senatorowie Ziemi Lubuskiej jesteśmy w stanie wiele pomóc i zareagować - stwierdziła posłanka.
O tym, że inwestycja jest priorytetowa i śmiało można jej nadać numer 1 mówił Marek Malinowski wiceprezes "Enei". - Nie ma ani jednego negatywnego elementu, jeśli chodzi o działania kopalni. Deklaruję, że chcemy uczestniczyć w tym procesie - podkreślił tymczasem Zygmunt Andrzejak członek zarządu Kopalni "Konin" odpierając tym samym zarzuty o małą aktywność firmy w docieraniu z informacją do mieszkańców.
Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Tomasz Hałas przypomniał, że po przeprowadzonym referendum podjęte zostały niestandardowe działania, do których zaangażowano socjologów, aby razem stworzyć mapę konfliktu społecznego. Ma ona powstać w ciągu najbliższych trzech tygodni. - Mapa ma pokazać podłoże, źródło konfliktu. Dzięki niej będziemy wiedzieli, jak dotrzeć do mieszkańców - zapowiedział Tomasz Hałas.
Szerokie poparcie projektu
Marszałek Sejmu RP Józef Zych nie ma wątpliwości co do realizacji projektu. Charakter inwestycji określił jako ponadregionalny. O tym, że Zarząd Województwa Lubuskiego nie zmienia zdania w sprawie zasadności powstania tej inwestycji przekonywał także marszałek Marcin Jabłoński.
Przedstawiciele "Enei" i Kopalni "Konin" mają w porozumieniu z marszałkiem województwa określić problemy i przygotować koncepcję, którą miałby podjąć zespół parlamentarny. Poseł Zych zadeklarował w imieniu koalicji rządowej skuteczną pomoc, ale tylko w kluczowych sprawach. - Nie liczcie na to, że posłowie i senatorowie będą wam organizować spotkania - mówił Józef Zych. - Przewodniczący zespołu parlamentarnego stanowczo stwierdził, że nie oczekuje od inwestorów opowieści, ale programu, który określi podejście do referendum i pozwoli nie ponieść klęski.

Nie ustaje poparcie dla wielkiej inwestycji

 

13.09.2009 r. podczas XI Lubuskiego Święta Plonów w Lubsku marszałek Marcin Jabłoński spotkał się ze Sławomirem Mazurkiem prezesem zarządu Kopalni Węgla Brunatnego (KWB) "Konin". Rozmowa dotyczyła przygotowań firmy do referendum, jakie 8 listopada odbędzie się w Gubinie. Mieszkańcy wypowiedzą się w sprawie budowy elektrowni wraz z odkrywką na terenie gminy. Marszałek Marcin Jabłoński jest głęboko przekonany o słuszności inwestycji w Lubuskiem i jej ogromnym znaczeniu dla rozwoju całego regionu. Marszałek kolejny raz zapewnił o swoim poparciu dla projektu.

 

Lubuskie Forum Gospodarcze łączy północ z południem regionu
18.09.2009 r. to dzień obrad zorganizowanych w Gronowie k. Łagowa Lubuskiego  w ramach Lubuskiego Forum Gospodarczego, w którym udział wzięli marszałek Marcin Jabłoński oraz członek zarządu Tomasz Hałas. Punktem wyjścia debaty była "Polska 2030". Jest to dokument wprawdzie wzbudzający emocje samorządowców, przedsiębiorców i naukowców, ale który równocześnie, przy paru rozbieżnościach, łączy północ i południe województwa. Lubuskie nie tylko  nie chce być marginalizowane, ale chce pełnić ważną rolę w kraju. Marszałek Marcin Jabłoński zapewnił w swoim wystąpieniu o podejmowaniu konkretnych działań, których celem jest budowanie przekonania o wysokim znaczeniu regionu.
Wśród zaproszonych gości była Prezydent PKPP Lewiatan Henryka Bochniarz. Na obrady przyjechali przedsiębiorcy, samorządowcy, parlamentarzyści oraz partnerzy Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej.   Celem debaty była konfrontacja zapisów dokumentu krajowego z oczekiwaniami, potrzebami i aspiracjami Lubuszan. Spotkanie rozpoczął, nagrany wcześniej specjalnie na Forum, komentarz Michała Boniego, Ministra - Członka Rady Ministrów, Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów dotyczący raportu "Polska 2030 - wyzwania rozwojowe", który jest efektem pracy Zespołu Doradców Strategicznych Premiera RP. Jak piszą autorzy, raport stanowi podsumowanie analizy dylematów rozwojowych stojących przed Polską, dylematów których rozstrzygnięcie będzie miało podstawowe znaczenie dla dalszego rozwoju w perspektywie kolejnego pokolenia - 20 lat.

Konieczna synergia
Minister Michał Boni stwierdził w swoim przekazie informacyjnym, że  najważniejszym celem jest osiągnięcie synergii we wszelkich możliwych obszarach. Przekonanie, że integracja działań wielu podmiotów da lepsze efekty, niż odrębne zadania pojedynczych instytucji, towarzyszyło wielu uczestnikom forum. Marszałek Marcin Jabłoński apelował o szukanie sposobów na bezpośrednie dotarcie do osób, które tworzą tego typu ogólnokrajowe dokumenty. Już teraz urząd marszałkowski kieruje do odpowiednich ministerstw wiele pism z argumentami o roli regionu. Rację przyznał marszałkowi prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, który zaproponował powołanie zespołu, który mógłby zająć się wzmacnieniem znaczenia województwa lubuskiego. Prezydent pokazał białą kartkę, aby zobrazować, ile dzisiaj w raporcie mowy jest o Lubuskiem. - Takie dokumenty nie powstają na spotkaniach, jako to w Gronowie , ale w Warszawie i trzeba tam jechać - stwierdził prezydent Kubicki.

Możliwości rozwoju województwa, uczestnicy spotkania widzieli poprzez nacisk na korytarz transportowy przechodzący przez nasz region i m.in. wzmocnienie "Odrzanki". Marszałek Marcin Jabłoński wskazał też Lubuskie Trójmiasto, jako doskonały pomysł, choć wciąż niewypełniony treścią.

Potrzebujemy Gubinów
Ogromne szanse dla regionu marszałek Marcin Jabłoński wiąże z inwestycją na bazie węgla brunatnego w rejonie Gubina i Brodów. O tym przekonany jest również Marian Babiuch prezes zarządu Elektrociepłowni w Zielonej Górze. - Takich Gubinów musi powstać w Polsce więcej, od tego zależy bezpieczeństwo energetyczne państwa - stwierdził prezes EC.

W debacie nt. kierunków i możliwości rozwoju kraju określonych w dokumencie, ale prowadzonej przez Andrzeja Locha redaktora TVP Gorzów Wlkp. z naciskiem na kontekst lubuski uczestniczył również prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz, który nawoływał do pogłębiania kontaktów. - Dwie stolice województwa, te dwie gwiazdy z lubuskiego herbu, muszą ze sobą współpracować - powiedział prezydent Tyszkiewicz. W przeciwnym razie, bez uwzględnienia tychże kierunków, Lubuskie może nie wykorzystać swojego potencjału. Prof. Czesław Osękowski rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego wskazał jako pierwsze możliwe symptomy takiej sytuacji wyjazdy mlodych ludzi poza region. - Istnieje obawa, że zostaną tylko słabsi, biedni, mniej zdolni, a reszta młodych wyjedzie - mówił profesor Osękowski.

Mimo emocji zgoda
W tym miejscu jeszcze raz widoczne były zbieżne poglądy uczestników Forum, skupione na  konieczności podejmowania działań, które pozwolą województwu rozwijać się. Padały podobne stwierdzenia osób przekonanych o konieczności tych samych inwestycji. Janusz Jasiński przewodniczący Organizacji Pracodawców Lubuskich, która zorganizowała Forum, na koniec obrad przypomniał uczestnikom, że wszyscy jesteśmy Lubuszanami, stąd jeden właściwy cel działań - rozwój województwa.

Urząd marszałkowski zaznaczył swoją obecność w forum dzięki obecności w całości obrad marszałka Marcina Jabłońskiego i członka zarządu Tomasza Hałasa, a również dzięki prezentacji "Strategii rozwoju województwa do 2020" przedstawionej przez Macieja Nowickiego dyrektora departamentu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego. W spotkaniu uczestniczyli także z ramienia urzędu marszałkowskiego dyrektor biura zarządu Małgorzata Wilkin oraz Maciej Król dyrektor departamentu gospodarki i infrastruktury. Ponadto obradom Forum towarzyszyło stoisko Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich. Pracownicy punktów udzielali przedsiębiorcom informacji o możliwościach rozwoju firm, dzięki wykorzystaniu programów unijnych.

Z raportem "Polska 2030" można zapoznać się na stronie www.polska2030.pl. Patronat nad przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński.

 

Wsparcie dla budowy kopalni
21.10.2009 r. w Rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego została uroczyście podpisana umowa pomiędzy kilkunastoma wiodącymi uczelniami i instytutami naukowo-badawczymi a PWE GUBIN Sp. z o.o. w sprawie budowy kopalni węgla brunatnego i budowy elektrowni na terenie gmin Gubin i Brody. W uroczystości udział wziął członek zarządu Tomasz Hałas.
Celem powstania konsorcjum jest zastosowanie przy realizacji zadania w postaci budowy elektrowni oraz kopalni węgla brunatnego na terenie gminy Gubin i związanych z nimi przedsięwzięciami infrastrukturalnymi i budowlanymi, najnowocześniejszych metod technicznych, technologicznych i organizacyjnych, prowadzących do zminimalizowania wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze oraz skutki społeczne uwzględniając jednocześnie ekonomiczne skutki podejmowanych działań oraz pełną podmiotowość mieszkańców. W tym celu będą podejmowane próby działań proinnowacyjnych, głównie w zakresie technicznym i organizacyjnym, a planowane osiągnięcia na bieżąco konsultowane w zakresie nauk o Ziemi, społecznych i humanistycznych.
Inicjatywa podpisania umowy przeczy słowom, że uczelnie stoją z boku nie mając własnego zdania – powiedział rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowski. To przedsięwzięcie powoduje rozwój regionu, a uczelnie chciały być gwarantem tej inwestycji, gdyż jest ona krokiem w przyszłość i jest przyjazna dla środowiska. Nie można zostawać w tyle, musimy sami zacząć działać. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego od samego początku wspiera powstanie elektrowni i kopalni – wtórował członek zarządu Tomasz Hałas.
Sygnatariuszami umowy były: Politechnika Poznańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Śląska, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Lubelska, Kopalnia Węgla Brunatnego w Kleczewie S.A., Enea Operator Sp. z o.o., ENEA Spółka Akcyjna, Poltegor – Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane Nickel Sp. z o.o., Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu oraz POLTEGOR – projekt Sp. z o.o.

 

Informacje z prasy:

Kopalnia będzie rosnąć, wsie umierać
"Gazet Lubuska", 09.08.2008 r.

www.gazetalubuska.pl

Co z tą kopalnią?
Radio Zachód, 17.09.2008 r.

www.tvodra.pl

Guben - Gubin - Brody - Nie chcą u siebie kopalń
"Gazeta Lubuska", 19.11.2008 r.

www.gazetalubuska.pl

Kopalnie w okolicy Gubina i Brodów za jakieś 10 lat,
"Gazeta Lubuska", 22.01.2009 r.

www.gazetalubuska.pl

W Brodach chcą głosować zanim górnicy zaczną kopać,
"Gazeta Lubuska", 17.03.2009 r.

www.gazetalubuska.pl

Co dalej z kopalnią w Brodach?
Radio Zachód 23.04.2009 r.

www.zachod.pl

Nie zmarnujmy tej szansy
"Twój Rynek", czerwiec 2009 r.

www.twojrynek.pl

Brody: Przeciwnicy budowy kopalni protestują
"Gazeta Lubuska", 16.06.2009 r.

www.gazetalubuska.pl

Wojna o wielką dziurę. Już w niedzielę referendum w sprawie kopalni w Brodach
"Gazeta Lubuska", 16.06.2009 r.

www.gazetalubuska.pl

Brody wybierają: kopalnia węgla albo przyroda
"Gazeta Wyborcza", 19.06.2009 r.

miasta.gazeta.pl __kopalnia_wegla_albo_przyroda.html

Nie przeliczajcie nas na tony i złotówki! - mówią mieszkańcy gminy Brody
"Gazeta Lubuska", 20.06.2009 r.

www.gazetalubuska.pl

Mieszkańcy gminy mówią górnikom: nie!
"Gazeta Lubuska", 21.06.2009 r.

www.gazetalubuska.pl

Brody nie chcą kopalni węgla brunatnego
"Gazeta Wyborcza", 22.06.2009 r.

miasta.gazeta.pl

Małe Brody nie chciały brunatnego eldorado
"Gazeta Wyborcza", 25.06.2009 r.

wyborcza.pl

Odrzucili złoto
Serwis Samorządowy PAP, 28.06.2009 r.

www.samorzad.pap.pl

Drugie referendum w gminie Brody?
Telewizja Odra, 10.07.2009 r.

www.tvodra.pl

Polsko-polska wojna o węgiel brunatny
"Gazeta Wyborcza", 14.07.2009 r.

wyborcza.pl

Referendum w Gubinie
Radio Zachód, 28.07.2009 r.

www.zachod.pl

A jeśli gmina Gubin też powie kopalni "nie"
"Gazeta Wyborcza", 29.07.2009 r.

miasta.gazeta.pl

Dyskusja o kopalni w gminie Gubin zakręcona na amen
"Gazeta Lubuska", 29.08.2009 r.

www.gazetalubuska.pl

Kopalnia będzie czy nie będzie?
Telewizja Odra, 03.09.2009 r.

www.tvodra.pl

Elektrownia z kopalnią w Gubinie i Brodach – dalsza dyskusja
"Twój Rynek", 04.09.2009 r.

www.twojrynek.pl

PWE Gubin. Trzeba przekonać mieszkańców Centrum Informacji o Rynku Energii
04.09.2009 r.

www.cire.pl

Elektrownia – największa inwestycja w regionie
04.09.2009 r.

www.zwrp.pl

Politycy dyskutowali o wielkiej inwestycji w rejonie Gubin-Brody
04.09.2009 r.

energetyka.wnp.pl

Droga do odkrywki
10.09.2009 r.

www.wirtualnykonin.pl

Chcą kopalni węgla... w Gubinie, 19.10.2009 r.
www.glogow24.pl

Powstaje konsorcjum popierające budowę kopalni i elektrowni, 21.10.2009 r.
"Gazeta Lubuska"

www.gazetalubuska.pl

Konsorcjum zadba o kopalnię węgla brunatnego, 21.10.2009 r.
"Gazeta Lubuska"

www.strefabiznesu.gazetalubuska.pl

Uczelnie z całego kraju popierają budowę kopalni węgla brunatnego i elektrowni, 21.10.2009 r.
"Gazeta Lubuska"

www.gazetalubuska.pl

Politechnika Wrocławska patronuje budowie kopalni, 21.10.2009 r.
"Gazeta Lubuska"

miasta.gazeta.pl

Konsorcjum wspierające planowaną kopalnię węgla brunatnego i elektrownię, 21.10.2009 r.
Telewizja Odra

www.tvodra.pl

Podwaliny kopalni, 21.10.2009 r.
TVP Gorzów Wlkp.

ww6.tvp.pl

Naukowcy rozpoczynają współpracę z kopalnią, 21.10.2009 r.
Radio Zachód

www.zachod.pl

Naukowcy pomogą PWE!, 21.10.2009 r.
www.uzetka.pl

www.uzetka.pl

Wrocławskie uczelnie budują kopalnię, 21.10.2009 r.
"Gazeta Wrocławska"

www.polskatimes.pl

Kopalnia i elektrownia są potrzebne, aby uniknąć braku prądu w regionie, 22.10.2009 r.
"Gazeta Lubuska"

www.gazetalubuska.pl

Teraz walczy Gubin, 26.10.2009 r.
www.polkowice24.net

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE