Lubuski e-Urząd

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego informuje, że rozpoczyna realizację projektu pod nazwą "Lubuski e-Urząd".

Jego celem jest zapewnienie Jednostkom Samorządu Terytorialnego województwa lubuskiego usług w następującym zakresie:
 1. Elektroniczna skrzynka podawcza,
 2. Elektroniczny obieg dokumentów,
 3. Regionalny portal "Wrota Lubuskie".
W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na dostawcę aplikacji, która swoim zasięgiem obejmie wyżej wymienione obszary projektu.

W celu oszacowania kosztów wykonania projektu "Lubuski e-Urząd" zwracamy się z prośbą
o zgłaszanie JST zainteresowanych udziałem we wspólnym przedsięwzięciu. Poniżej zamieszczamy deklarację uczestnictwa w projekcie. Podpisanie deklaracji umożliwi określenie liczby uczestników oraz dokładne oszacowanie kosztów.

Dodatkowych informacji dotyczących projektu "Lubuski e-Urząd" udzielają pracownicy Biura Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pod nr tel. 068 45 65 442.

Do pobrania:

Prezentacja

Deklaracja


Słownik pojęć:

Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) ma na celu umożliwienie przesyłania dokumentów w formie elektronicznej do urzędu za pomoc± poczty internetowej.ESP jest to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej taki jak poczta internetowa służący do przekazywania informacji do podmiotu publicznego. Podmiot publiczny, prowadząc wymianę informacji, jest obowiązany zapewnić możliwość wymiany informacji również w formie elektronicznej przez wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania, przy wykorzystaniu informatycznych nośników danych lub środków komunikacji elektronicznej. ESP jest podstawowym komponentem Elektronicznego Urzędu Podawczego - EUP realizującego ustawowy wymóg określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.09.2005 w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (DZ.U. 2005 Nr 200, poz. 1651). 

Elektroniczny obieg dokumentów (EOD) ma na celu usprawnienie wymiany dokumentów w wersji elektronicznej, które dotychczas miały postać tradycyjną. Elektroniczny obieg dokumentów umożliwia ich przekazywanie między użytkownikami systemu z zachowaniem zdefiniowanych ścieżek przepływu. EOD pozwala stworzyć jedną, zawsze spójną i aktualną bazę wszystkich dokumentów i informacji, uwalniającą od ryzyka utraty czasu związanego z poszukiwaniem dokumentów papierowych oraz narzucającą określony rygor, porządek rejestrowania, grupowania i przetwarzania dokumentów. Dobrze skonstruowany i właściwie wdrożony daje pełną kontrolę nad stanem załatwiania poszczególnych spraw z uwzględnieniem daty i czasu wpłynięcia i stanu realizacji. Możliwe jest prześledzenie całej ścieżki z uwzględnieniem wszystkich zmian, jakim on podlegał. Co w przypadku nieobecności właściwego pracownika urzędu, nie ma problemu, aby inny udzielił wyczerpującej informacji na temat konkretnej sprawy. Łatwiejszy dostęp do zgromadzonych w jednym miejscu i pokatalogowanych zgodnie z regułami dokumentów oznacza krótszy okres załatwiania sprawy.

Zintegrowany System Informatyczny Obsługi Jednostki Samorządu Terytorialnego jest to elektroniczny system, w którego skład będą wchodzić proponowane moduły:

 • - Program finansowo - księgowy,
 • - Program środki trwałe,
 • - Planowanie budżetu JST,
 • - Ewidencja Działalności Gospodarczej,
 • - Koncesje Alkoholowe,
 • - Ewidencja Podmiotów Gosp. wg KRS,
 • - Ochrona środowiska - rejestr dokumentów,
 • - Rozliczenia Budżetowe,
 • - Świadczenia Rodzinne,
 • - Podatki od nieruchomości i gruntów,
 • - Kadry - płace.
Regionalny portal "Wrota Lubuskie" jest to internetowy serwis informacyjny poszerzony o różnorodne usługi internetowe. Jako przykładową treść portalu można podać:
 • - dział aktualnych wiadomości,
 • - zintegrowany BIP dla całego województwa,
 • - e-Urząd - jednolita baza interaktywnych formularzy,
 • - dla każdej JST zostanie wydzielone miejsce na portalu (promocja gminy, wiadomości gminne, wiadomości z urzędu gminy),
 • - informacje gospodarcze - centrum obsługi inwestora,
 • - informacje turystyczne (baza noclegowa, rozkłady jazdy PKS, PKP, przewodniki turystyczne),
 • - zunifikowana obsługa zamówień publicznych,
 • - informacje o wydarzeniach kulturalnych,
 • - integracja z lokalnymi mediami (radio, gazeta, telewizja),
 • - konferencje online z imprez wojewódzkich,
 • - web kamery,
 • - prognozę pogody,
 • - forum dyskusyjne.
Centrum certyfikacyjne jest to ośrodek wydający tzw. niekwalifikowany podpis elektroniczny. Podpis ten będzie używany do uwierzytelniania pism przesyłanych przez mieszkańców województwa lubuskiego do JST uczestniczących w projekcie.
 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE