Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych

17 grudnia br. w urzędzie marszałkowskim odbyło się spotkanie informacyjne „Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych. Spotkanie otworzył wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.   

 http://lubuskie.pl/news/18138/16/Aktualizacja-Planu-Gospodarki-Odpadami/

 Prezentacja ze spotkania z propozycją regionów gospodarowania odpadami komunalnymi:

 Podczas spotkania wspólnie z włodarzami gmin ustalono, że decyzja wskazania jednego wariantu (warianty podane w prezentacji) przez gminę i związki międzygminne zostanie przekazana do 10 stycznia 2016 r. na adres mailowy: wpgo_lubuskie@atmoterm.pl oraz przesłana w formie papierowej
i podpisanej przez osobę upoważnioną do reprezentowania władz na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi, Wydział Środowiska

ul. Podgórna 7

65-057 Zielona Góra

-------------------------------------

Spotkanie informacyjne w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami

Zarząd Województwa Lubuskiego wraz z wykonawcą zadania, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu dokumentu.

Spotkanie odbędzie się 17 grudnia 2015 r. – czwartek w godzinach 10:00 – 14:00
w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

 

Agenda spotkania:

--------------------------------------

          Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), oraz w związku z Uchwałą
Nr 57/666/15  Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 września 2015 r., informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt.: „Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych”
         Informacja o terminie, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków do projektu zostanie podana do publicznej wiadomości po opracowaniu ww. projektu dokumentu.

Informacji w sprawie udziela pracownik Wydziału Środowiska, tel.: 68/45 65 417.
----------------------------------------
         W celu opracowania przez Zarząd Województwa planu inwestycyjnego zainteresowanych proszę o wypełnienie ankiety dotyczącej planowanych inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji instalacji przetwarzania odpadów na terenie województwa.
         Ankietę należy przesłać na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.
Termin zakończenia ankietyzacji: 28.10.2015 r.

Załącznik – ankieta do planu inwestycyjnego
----------------------------------
Załącznik:
Uchwała Nr 57/666/15 Zarządu Województwa Lubuskiego o przystąpieniu do opracowania dokumentu
Ogłoszenie Zarządu Województwa Lubuskiego o przystąpieniu do opracowania dokumentu
--------------------------------
Ankiety do uzupełnienia przez zarządzających instalacjami regionalnymi i zastępczymi działającymi na terenie województwa lubuskiego

Ankieta instalacje - instalacje funkcjonujące
Ankieta instalacje – rozbudowa/modernizacja
 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE