Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalych (KPOŚK)

Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK)

         Zgodnie z art. 43 ust. 3c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast zobowiązani są do przedłożenia marszałkowi województwa corocznie, nie później niż do dnia 28 lutego, sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) za rok ubiegły.
         Projekt IVAKPOŚK, IIIAKPOŚK oraz tabela sprawozdawcza wraz z instrukcją jej wypełnienia dostępne są na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pod adresem: http://www.kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html. Gminy winny przedstawić stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2015 r. ze stanem aglomeracji zgodnym z obowiązującą uchwałą (rozporządzeniem), nawet jeśli aglomeracja jest aktualnie w trakcie zmiany.

Adres, na który należy składać sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w roku 2015

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 068-4565547


Konsultacje Projektu AKPOŚK 2015 oraz prognozy oddziaływania na środowisko przedłużone
 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska Pan Mariusz Gajda podjął decyzję o przedłużeniu czasu trwania konsultacji społecznych Projektu AKPOŚK2015 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla AKPOSK2015 do dnia 18.12.2015 r. Decyzja pozwoli na dokładną analizę oraz umożliwi przekazanie ewentualnych opinii do ww. dokumentów.

 

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).

 

Dokumenty w wersji papierowej udostępnione są do wglądu w siedzibie:

 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Departament Planowania i Zasobów Wodnych

Wydział Ochrony Wód

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, piętro VI, pok. 630

 

Dokumenty projektu AKPOŚK 2015, prognozy oddziaływania na środowisko oraz formularz zgłaszania uwag w wersji elektronicznej można pobrać za pomocą poniższych linków :

 

Projekt aktualizacji

Tabela AKPOŚK2015

Prognoza

Załączniki do prognozy

1.       http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/Programy/KPOSK/20151109/zalacznik-1-raport-metodologiczny.pdf

2.       http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/Programy/KPOSK/20151109/zalacznik-2-analiza-zgodnosci.pdf

3.       http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/Programy/KPOSK/20151109/zalacznik-3-struktura-warstw.pdf

 

Formularz zgłaszania uwag

 

Pliki są również dostępne na stronie: http://www.kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html

 

Osoby zainteresowane mogą składać pisemne uwagi i wnioski do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, jako organu właściwego do ich rozpatrzenia do dnia 18.12.2015 r.:

 • drogą elektroniczną na adresy e-mail: joanna.anczarska@kzgw.gov.pl oraz wojciech.nasilowski@kzgw.gov.pl
 • drogą pocztową, na podany powyżej adres Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dopiskiem „konsultacje społeczne SOOŚ AKPOŚK2015". W przypadku uwag i wniosków zgłaszanych „pocztą" termin będzie uznany za dochowany, jeżeli uwagi i wnioski dotrą do organu (KZGW) w terminie dwóch dni od 18.12.2015 roku.
 • osobiście w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Konsultacje Projektu AKPOŚK 2015 oraz prognozy oddziaływania na środowisko

 

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,działając na podstawie art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), podał do publicznej wiadomości prognozę oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

 

Wszelkie dokumenty dotyczące projektu AKPOŚK 2015, prognozy oddziaływania na środowisko oraz formularz zgłaszania uwag
w wersji elektronicznej można pobrać ze strony:

 

http://www.kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html


Master Plan i nowa IV Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2015

 

PILNE !!!Proces aktualizacji inwestycji ściekowych rozpoczęty

To już ostatnia szansa na zgłoszenie aktualnych potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury ściekowej.


Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi podstawy przyszłego wydatkowania środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz decyzją Komisji Europejskiej
co do przedstawienia szczegółowego zakresu inwestycyjnego dla nowej perspektywy finansowej POIiŚ, na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zamieszczona została tabela aktualizująca zapisy ostatniej wersji projektu Master Planu (grudzień 2014 r.) dla dyrektywy ściekowej. Master Plan zawierać będzie inwestycje, które zostaną zakończone do dnia
31 grudnia 2015 roku, jak również inwestycje planowane do realizacji po roku 2015.

Tworzony Master Plan i aktualizacja będą bazowały na najnowszych uchwałach sejmików województw, które są efektem przeprowadzonej weryfikacji obszaru i granic aglomeracji ściekowych.

Zapisy dokumentów decydować będą o możliwości pozyskiwania środków finansowych przez samorządy na inwestycje realizowane w latach przyszłych - w tym w ramach nowej perspektywy finansowej POIiŚ. Dlatego też rzetelne i terminowe wypełnienie formularza aktualizacyjnego będzie kluczem do dalszych inwestycji i poprawy jakości życia mieszkańców aglomeracji.


Pliki do pobrania:

 1. -Ankieta na potrzeby Master Planu i Nowej IVAKPOŚK.  

 2. -Założenia do wypełnienia formularza na potrzeby Master Planu dla  dyrektywy 91/271/ewg oraz Nowego projektu czwartej aktualizacji KPOŚK.

 3. -Pismo przewodnie (skan).

 

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi

Wydział Środowiska, tel. (068) 45 65 547

OGŁOSZENIE ← kliknij


Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK)

Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r., str. 40-52, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 002, str. 26) zgodnie z określonymi w negocjacjach i zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym terminami i okresami przejściowymi. Zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z Traktatu Akcesyjnego i przyjętą przez Komisję Europejską interpretacją przepisów dyrektywy 91/271/EWG dotyczącą wyposażenia aglomeracji w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji zbiorczej wszystkie aglomeracje o RLM powyżej 2000, wyznaczone zgodnie z definicją aglomeracji, powinny zostać wyposażone do dnia 31 grudnia 2015 r. w oczyszczalnie o wydajności odpowiadającej ładunkowi zanieczyszczeń generowanemu przez aglomeracje i w zbiorcze systemy kanalizacyjne, zapewniające obsługę blisko 100 % RLM aglomeracji. Pozostała część obszaru aglomeracji nie obsługiwana systemem kanalizacyjnym powinna mieć zapewnione odprowadzenie i oczyszczanie ścieków przy wykorzystaniu systemów indywidualnych.


W rozmowach przedakcesyjnych wynegocjowane zostały dostosowawcze okresy przejściowe na wprowadzenie przepisów ww. dyrektywy do końca 2015 r. Dlatego też, aby zidentyfikować faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej oraz uszeregować ich realizację w taki sposób aby wywiązać się ze zobowiązań traktatowych, utworzono Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).


Artykuł 43 ust. 3c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) zobowiązuje Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast do przedłożenia Marszałkowi Województwa, corocznie nie później niż do dnia 28 lutego sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) za rok ubiegły.


Informacje zawarte w sprawozdaniach przesłanych przez gminy wchodzące w skład aglomeracji ujętych w Aktualizacji KPOŚK 2010 (załączniki 1,2 i 3) stanowią podstawę opracowania dla Rady Ministrów sprawozdań zbiorczych oraz raportów z wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w Polsce.Adres, na który należy składać sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w roku 2014


Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra


Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 068-4565547.

 


Załączniki:

http://www.kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html 

 

 

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE