Ochrona Przyrody

1. Parki krajobrazowe

 

Na terenie parków krajobrazowych województwa lubuskiego zadania z zakresu ochrony przyrody realizuje Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego z siedzibą główną w Gorzowie Wielkopolskim oraz z siedzibą zamiejscową w Zielonej Górze.

 

http://www.zpkwl.gorzow.pl

 

 

2. Obszary chronionego krajobrazu

 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

 

Na terenie Województwa Lubuskiego znajduje się 38 obszarów chronionego krajobrazu, utworzonych rozporządzeniem    nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 9, poz. 172 z późn. zm.).

 

Wykaz obszarów chronionego krajobrazu.

 

 

Wykaz aktów prawa miejscowego dot.obszarów chronionego krajobrazu

 

1.Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r. 

   w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.pdf

 

2.Rozporządzenie Nr 52 Wojewody Lubuskiego z dnia 20 lipca 2006 r.

   zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.

 

3.Rozporządzenie Nr 24.08 Wojewody lubuskiego z dnia 9 września 2008 r.

   zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego kajobrazu-

   Lubus.2009.4.99.pdf

 

4.Rozporządzenie Nr 1.09 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 stycznia 2009 r.

   zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

   Lubus.2009.4.99.pdf

 

5.Uchwała Nr LVII.579.2010 Sejmiku Wojewodztwa Lubuskiego z

   25 października 2010 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

   Lubus.2010.113.1820.pdf

 

6.Uchwała Nr XVII.157.11 Sejmiku Wojewodztwa Lubuskiego z dnia

   19 grudnia 2011 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów

   chronionego krajobrazu 2012.pdf

 

 

 

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE