Opłaty

 

 

 

 NUMER KONTA, na które należy wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska (powietrze, woda, ścieki, odpady):

Getin Noble  Bank S.A. Centrala
Numer:
97 1560 0013 2483 0674 1808 0091
Zarząd Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze


UWAGA!!!
POZOSTAŁE NUMERY KONT ZWIĄZANE Z OPŁATĄ PRODUKTOWĄ ORAZ BATERIAMI I AKUMULATORAMI W W/W ZAKŁADKACH
DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKUOBOWIĄZUJĄCY FORMULARZ OD 2014 R. >>>pobierz
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wzorów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat - Dz. U. z 2014 r., poz. 274 


STAWKI OPŁAT ZA 2015 r. >>>pobierz
 
OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 - M.P. z dnia 18 września 2014 r., Poz. 790

 

Od 01 stycznia 2013 r. podmiot korzystający ze środowiska przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku, również w tym terminie wnosi opłatę za dany rok kalendarzowy.

Wygasł obowiązek składania powyższych informacji do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska jak również wykazu na podstawie którego ustalono opłaty za składowanie odpadów do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce składowania odpadów.

W związku z wprowadzeniem opłat rocznych nie wnosi sie opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł.

WYJĄTEK - Podmiot ponoszący opłatę zryczałtowaną za odprowadzanie ścieków pochodzących z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych wnosi opłatę w terminie 2 miesięcy po zakończeniu okresu produkcyjnego (okres trwa od dnia 1 maja roku rozpoczynającego cykl do dnia 30 kwietnia roku następnego po zakończeniu cyklu produkcyjnego), a informacje przekazuje do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu.
Stawki na każdy rok i stare formularze dostępne na stronie BIP-u, patrz link


                 >>>>www.bip.lubuskie.pl/<<<< 

Adres, na który należy złożyć wykazy:


Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
Osobiście: Kancelaria Ogólna przy ul. Podgórnej 7 - parterProgram który pomoże rozliczyć się z opłatami za korzystanie ze środowiska 

>>>>>><<<<<<UWAGA

ZGODNIE Z WZORAMI WYKAZÓW OKREŚLONYMI PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA INFORMACJE O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT WYMAGAJĄ PODPISU OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU (NP. OSOBY WYMIENIONE W KRS, WŁAŚCICIEL FIRMY). W PRZYPADKU, GDY PRZEDMIOTOWY WYKAZ PODPISYWANY JEST PRZEZ INNĄ OSOBĘ, DO PRZESŁANEJ INFORMACJI NALEŻY DOŁĄCZYĆ PEŁNOMOCNICTWO WRAZ Z DOWODEM WPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ ZA ZŁOŻENIE PEŁNOMOCNICTWA.


Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
Dokonać jej można gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu tj. Urzędu Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22; 65- 424 Zielona Góra Konto: 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258

 

Numery kontaktowe do pracowników  Wydziału Opłat Środowiskowych

Kierownik Wydziału Opłat Środowiskowych

tel. 068 45-65-496

 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wody i wprowadzanie ścieków do wód  lub do ziemi

 

tel. 068 45-65-221 (dla podmiotów z powiatu m. Gorzów Wlkp, gorzowskiego oraz dla firm mających siedzibę poza województwem)

  

tel. 068 45-65-300 (dla podmiotów z powiatu nowosolskiego, żarskiego, zielonogórskiego, m. Zielona Góra)

tel. 068 45-65-387 (dla podmiotów z powiatu krośnieńskiego, sulęcińskiego, strzelecko-drezdeneckiego, żagańskiego)


tel. 068 45-65-574 (dla podmiotów z powiatu międzyrzeckiego, wschowskego, świebodzińskiego, słubickiego)

składowanie odpadów

tel. 068 45-65-221, 068 45-65-300

 

opakowania i produkty

tel. 068 45-65-578 

 

baterie i akumulatory

tel. 068 45-65-458 

 

księgowanie wpływów z opłat, wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami (formularze w załącznikach na stronie BIP)

tel. 068 45-65-335  (dla podmiotów z powiatu: gorzowskiego,         m. Gorzów Wlkp., krośnieńskiego, nowosolskiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, świebodzińskiego, wschowskiego, żarskiego)

tel. 068 45-65-336 (dla podmiotów z powiatu: zielonogórskiego, m. Zielona Góra, międzyrzeckiego, słubickiego, żagańskiego oraz dla podmiotów zarejestrowanych poza województwem lubuskim)

 

rozpatrywanie wniosków opłat podwyższonych, umorzeń, rat, pomoc de minimis

tel. 068 45-65-476 

 

windykacja opłat 

tel. 068 45-65-406 

 

tworzenie i rozwój bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska

tel. 068 45-65-555, 068 45-65-418 

 

komórka kontroli

tel. 068 45-65-573

 
 
 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE