PCB - polichlorowane bifenyle

PCB - polichlorowane bifenyle
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U. Nr 96, poz. 860), „Wykorzystywanie PCB było dopuszczone w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2010 r.”, a zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085) „Posiadacze odpadów zawierających PCB obowiązani są do usunięcia z nich oraz unieszkodliwienia PCB albo, jeśli usunięcie PCB jest niemożliwe, do unieszkodliwienia tych odpadów, w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r.”

Zgodnie z art. 162, ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska powinien okresowo przedkładać marszałkowi województwa informacje o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania.
Ww. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. nakłada na użytkownika urządzenia lub instalacji, w których były lub są wykorzystywane PCB obowiązek ich inwentaryzacji.

Przedsiębiorca wykorzystujący PCB przedkłada wynik inwentaryzacji marszałkowi województwa wg wzoru zawartego w załączniku nr 2 ww. rozporządzenia – wzór inf. dot. PCB – dla przedsiębiorców
Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wg wzoru zawartego w załączniku nr 3 ww. rozporządzenia – wzór inf. dot. PCB – dla osób fizycznych
Informacje te przedkładane są w formie pisemnej w ciągu miesiąca po przeprowadzonej inwentaryzacji.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1033) przedkłada w formie elektronicznej oraz pisemnej marszałkowi województwa do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, według stanu na dzień 31 grudnia informację o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska według wzoru zawartego w załączniku do ww. rozporządzenia. – wzór inf. dot. PCB – dla gmin

Sankcje:
Zgodnie z art. 346. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.):
1. Kto, wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, nie przekazuje okresowo odpowiednio marszałkowi województwa albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, czym narusza obowiązek określony w art. 162 ust. 3 i 4, podlega karze grzywny.
2. Tej samej karze podlega, kto w wymaganym zakresie nie dokumentuje rodzaju, ilości i miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz sposobu ich eliminowania, czym narusza obowiązek określony w art. 162 ust. 2.
- ust. 2 dotyczy tylko przedsiębiorców (nie osób fizycznych)
Natomiast zgodnie z art. 345 ww. ustawy:
Kto, będąc do tego obowiązany na podstawie art. 161, nie oczyszcza lub nie unieszkodliwia instalacji lub urządzeń, w których są lub były wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska albo co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że były w nich wykorzystywane takie substancje, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny.

Rejestr dotyczący PCB
Rejestr prowadzony jest na podstawie art. 162 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn.zm.).
Sposób prowadzenia i zakres danych wprowadzanych do rejestru dotyczącego PCB określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru dotyczącego PCB (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1034).

Rejestr PCB

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie identyfikacji urządzeń zawierających PCB
 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE