Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020r.

 

 

Dnia 17 października 2012 roku w dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego pod pozycją 1835 została opublikowana uchwała Nr XXX/281/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 września 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana uchwaływ sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku:

 

Sejmik Województwa Lubuskiego podjął uchwałę Nr XXXIII/351/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

Dnia 24 grudnia 2012 roku w dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego pod pozycją 2866 została opublikowana uchwała Nr XXXIII/351/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął uchwałą XXX/280/12 z dnia 10 września 2012 roku dokument pn. „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku”:

 

 

 

 

Jednocześnie Sejmik Województwa Lubuskiego podjął uchwałę Nr XXX/281/12 z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku, będącą aktem prawa miejscowego. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Do pobrania:

 

1. Projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku – plik

 

2. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku – plik

 

3. Uzasadnienie do Planugospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku - plik

 

4. Podsumowanie o sposobie uwzględnienia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku - plik

 

-------------------------------

 

Projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, został zaopiniowany zgodnie z art. 54. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Wynikiem procesu opiniowania było uzyskanie pozytywnych opinii.

 

W trakcie trwania konsultacji społecznych zgłoszono uwagi oraz wnioski do projektu Planu. Zgłoszone uwagi wraz z informacją dotyczącą ich przyjęcia lub odrzucenia oraz uzasadnieniem zamieszczone zostały w Załączniku 1.

 

•Plik do pobrania

 

Projekt Planu został także zaopiniowany zgodnie z art. 14b ust. 3 i 4 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) przez Ministerstwo Środowiska, ograny wykonawcze gmin i związków międzygminnych, jak również przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej – RZGW w Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.

 

Zgłoszone uwagi wraz z informacją dotyczącą ich przyjęcia lub odrzucenia oraz stosownym uzasadnieniem zamieszczone zostały w Załączniku 2

 

•Plik do pobrania

 

 

 

Po przeprowadzonych konsultacjach i przeanalizowaniu wniosków i uwag oraz deklaracji złożonych przez Urzędy Gminy, Zarząd Województwa Lubuskiego przedstawia do zaopiniowania zgodnie z art. 14 b ust. 3 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243 z późń. zm.) projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu planu.

 

Pliki do pobrania:

 

projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012 - 2017 z perspektywą do 2020 r.- plik

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Panu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012 - 2017 z perspektywą do 2020 r. - plik

 

 

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi

Wydział Środowiska, Tel. (068) 45 65 417

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wydłużamy termin przyjmowania uwag do dnia 11 kwietnia 2012 r.
dla projektu Planu

 

 

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


1. Postępowanie, którego przedmiotem jest opracowanie projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku, prowadzone jest na podstawie art. 14b ust. 1 ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 185 poz. 1243 z późń. zm.),
2. Zgodnie z art. 14a ust. 2 ww. ustawy Sejmik Województwa Lubuskiego jest organem właściwym do uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
3. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o odpadach Sejmik Województwa Lubuskiego wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami podejmuje uchwałę w sprawie jego wykonania, która jest aktem prawa miejscowego,
4. Dokumenty są dostępne na stronie www.lubuskie.pl w zakładce środowisko oraz w siedzibie Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna (III piętro, pok. 353 c)
5. Uwagi i wnioski do projektu Planu i prognozy oddziaływania na środowisko, można przesyłać poprzez formularz zgłoszenia uwag dostępny na stronie www.lubuskie.pl w zakładce środowisko. Wypełniony formularz należy przesłać w terminie do 04 kwietnia 2012 r.:

 

- pisemnie na adres:

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego,
65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 7

- faxem na nr: 68 / 45 65 414

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy:
a.bochenska@lubuskie.pl


6. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
7. Nie przewiduje się postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
8. Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Lubuskiego.

 

Pliki do pobrania:

 

Uchwała Nr 97/1118/12 - plik

projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 r. - plik

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 r. - plik

Formularz zgłoszenia uwag - plik

 

 

Harmonogram konsultacji społecznych w województwie:


1. 4 kwietnia 2012 r. od godz. 9:00 – 12.00 - konsultacje dla regionu północnego – Zakład Utylizacji Odpadów ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp.,

2. 4 kwietnia 2012 r. od godz.12:30 – konsultacje dla regionu centralnego – Urząd Miejski w Sulęcinie ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin,

3. 5 kwietnia 2012 r. od godz. 9:00 – 11.30 - konsultacje dla regionu wschodniego – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych ul. Kazimierza Wielkiego 24a, 65-950 Zielona Góra,

4. 5 kwietnia 2012 r. od godz. 12:30 – konsultacje dla regionu zachodniego – Urząd Miejski Żary pl. Rynek 1-5, 68-200 Żary.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samorząd Województwa w dniach 8 i 9 lutego 2012 r. w godzinach od 09:00 do 12:00 zorganizował spotkania konsultacyjno – informacyjne w związku z opracowywanym dokumentem pn. „Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2020 roku. 08 lutego br. w Sali Audytoryjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 107 i dnia 09 lutego br. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7.
Spotkania skierowane były do wszystkich Gmin województwa lubuskiego i zarządzających instalacjami zagospodarowania odpadami komunalnymi.
Celem spotkania było przede wszystkim zaprezentowanie włodarzom miast i gmin proponowanego podziału województwa na regiony, wskazanie instalacji, które spełniają wymagania dla instalacji regionalnych, jak również przedstawienie wymagań prawnych dot. instalacji do mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów, zadań Inspekcji Ochrony Środowiska jakie wynikają z ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

 

Pliki do pobrania:


• dr inż. Zbigniew Lewicki Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Nowe zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152 poz. 897) Cz. I – Obowiązki jednostek organizacyjnych i przedsiębiorstw - PDF
• dr inż. Zbigniew Lewicki Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Nowe zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152 poz. 897) Cz. II – Obowiązki gmin i gminnych jednostek organizacyjnych - PDF

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2, w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

 

Zarząd Województwa Lubuskiego

 

informuje

 

o przystąpieniu do opracowania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku”.

 

Zainteresowani będą mogli zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy na każdym etapie realizacji zadania w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

 

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi

Wydział Środowiska – pokój 353c

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

 

oraz na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego www.bip.lubuskie.pl i zakładce Środowisko www.lubuskie.pl.

 

 

ankieta dla gmin z mapą

 

 

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE