Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla województwa lubuskiego

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”
Dnia 14 lipca 2009r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, który stosowany jest od 29 lipca 2009r.
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
(plik pdf)
Uchwała
Rady Ministrów z dn. 14 lipca 2009r.
(plik pdf)
Komunikat Ministra Gospodarki z dn. 29 lipca 2009r.
(plik pdf)
Program dostępny jest również na stronie Ministerstwa Gospodarki pod adresem www.mg.gov.pl/Gospodarka/Azbest

Główne cele Programu to:
 1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
 2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu
  na terytorium kraju;
 3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Program określa nowe zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu w okresie 24 lat, wynikające ze zmian gospodarczych i społecznych, jakie nastąpiły m.in. w związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.
Szacuje się, że na terenie kraju nadal znajduje się ok. 14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest (w latach 2003-2008 usunięto ok. 1 mln ton). Przyjmuje się, iż następujące ilości odpadów zawierających azbest zostaną wycofane z użytkowania w kolejnych latach:
 
Program tworzy nowe możliwości, m.in.:
 1. składowanie odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych,
 2. wdrażanie nowych technologii umożliwiających unicestwianie włókien azbestu,
 3. pozostawianie w ziemi – w dopuszczonych prawem przypadkach – wyrobów azbestowych wycofanych z użytkowania.
 
Ponadto Program przewiduje:
Dostępne instrumenty finansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania usuniętych wyrobów zawierających azbest to:
1.      pożyczki i dotacje ze środków krajowych funduszy ochrony środowiska, których beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego,
2.      środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Regionalny Program Operacyjny, których beneficjentami mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie, młodzi rolnicy, rolnicy podejmujący działalność nierolniczą,
3.      kredyty komercyjne i preferencyjne (z dopłatami wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej do oprocentowania kredytu)

 


Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla województwa lubuskiego

 


Więcej informacji na temat usuwania azbestu mogą Państwo znależć klikając w poniższy baner odnoszący do strony internetowej punktu konsultacyjnego na temat bezpiecznegob usuwania azbestu prowadzonego przez Federację Zielonych GAJA w ramach projektu "Azbest nie jest OK. Wspieranie krajowego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski".

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE