Sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami

 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o odpadach Zarząd Województwa Lubuskiego opracował „Sprawozdanie
z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego za lata 2009-2010”.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego uchwałą nr 61/723/11 z dnia 28 września 2011 roku.
Zgodnie z art. 14 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243), sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach z realizacji powiatowych planów gospodarki odpadami za lata 2009-2010.

 

(PDF) - Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego za lata 2009 - 2010

 
Dnia 9 grudnia 2014 roku Zarząd Województwa Lubuskiego uchwałą Nr 2/27/14 przyjął dokument pn.:

(PDF) - Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami

Zgodnie z art. 14 ust 12b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach 
(Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 i Nr 203 poz. 1351)  realizacji planów gospodarki odpadami przygotowuje:
Sprawozdanie obejmuje okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres. Obecny okres sprawozdawczy obejmuje lata 2009 i 2010.
Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami powinno przedstawiać postępy w realizacji zadań zapisanych w planie lub wyjaśnić powody zaniechania działań lub ewentualnych opóźnień.
Konieczne jest również ustosunkowanie się do wszystkich zadań przypisanych gminie, powiatowi, województwie w planach wyższego szczebla.
Ministerstwo Środowiska przygotowało "wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji wojewódzkiego i gminnego planu gospodarki odpadami".
Z realizacji powiatowych planów gospodarki odpadami wytyczne będą dostępne na stronach Ministerstwa Środowiska.
Wzory sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami:
wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

(WORD) wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami


(WORD) wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki opdadami

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE