Usuwanie azbestu - prawo, praktyka, Baza Azbestowa


linki do stron:

http://www.mg.gov.pl/Gospodarka/Azbest

http://bazaazbestowa.pl/



Najnowsze zmiany w prawie dotyczące problematyki azbestowej:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
(Dz. U. Nr 162, poz. 1089) - pdf

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były
lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest
(Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) -pdf

załącznik nr 3 do rozporządzenia - word

 

 

Postanowienia nowego rozporządzenia są istotne dla właścicieli, zarządców lub użytkowników miejsc wykorzystywania azbestu lub wyrobów go zawierających, których obowiązkiem jest dokonywanie corocznej inwentaryzacji poprzez sporządzenie spisu.

Informację na temat ilości azbestu:

- osoby fizyczne przedkładają wójtowi gminy, burmistrzowi lub prezydentowi miasta,
- osoby prawne(spółki z o.o., spółki akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie mieszkaniowe,
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki samorządu terytorialnego, wyższe uczelnie, fundacje,
stowarzyszenia rejestrowe, partie polityczne, związki zawodowe, kościoły) – marszałkowi województwa,
- ułomne osoby prawne(spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo akcyjne, wspólnoty mieszkaniowe) –
marszałkowi województwa,
- osoby fizyczneposiadające REGON – marszałkowi województwa.


Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia każdego roku, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia.

...........................................................................................................................................................

Baza Azbestowa

Baza wyrobów i odpadów zawierających azbest jest narzędziem do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Dane inwentaryzacyjne wprowadzają urzędy gminne i urzędy marszałkowskie po zalogowaniu. Korzystanie z niej jest bezpłatne.

 

Ogólnodostępne są zbiory zawierające informacje o:

W zakładce „Pliki do pobrania" umieszczono dokumenty, publikacje książkowe – poradniki, filmy przybliżające problematykę związaną z usuwaniem wyrobów azbestowych od strony praktycznej
i finansowej.

W celu bezpłatnego zarejestrowania firmy w bazie azbestowej należy kliknąć na "Zarejestruj firmę" w menu lub na stronie głównej i wypełnić formularz. Wprowadzany zakres działalności może obejmować: usuwanie / zabezpieczanie wyrobów zawierających azbest, transport odpadów, usługi
w zakresie identyfikacji azbestu w wyrobach (jednostki akredytacyjne), oznaczanie azbestu
w środowisku i środowisku pracy, szkolenia w zakresie azbestu, programy (np. opracowywanie programów usuwania azbestu, inwentaryzacje wyrobów zawierających azbest itp.)

 

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE