EWIDENCJA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ODPADÓW

 
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Ewidencja odpadów - od 01 stycznia 2015 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973)

Rodzaje i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidecji - od 01 stycznia 2015 r.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1974)

Katalog Odpadów
Ropzorządzenie Minista Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923)

 


EWIDENCJA ODPADÓW

Art. 66 ust.1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwanej dalej "ewidencją odpadów".

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:

1. Wytwórców:
  a) odpadów komunalnych,
  b) odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane
      do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt
      zbierania pojazdów,
2. Osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na  potrzeby własne,
3. Podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1,
4. Rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust 5.

Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem następujących dokumentów:

1. W przypadku posiadaczy odpadów:
     - karty przekazania odpadów,
     - karty ewidencji odpadów,
     - karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych,
     - karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
     - karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji,
2. W przypadku sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami, niebędących posiadaczami odpadów
- karty ewidencji odpadów niebezpiecznych.

 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy o odpadach roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:

1. Wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów,
2. Prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie
    a) zbierania odpadów,
    b) przetwarzania odpadów
- zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów,

3. Podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Termin składania sprawozdań

Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdania, o których mowa powyżej, składają go w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na:


Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o odpadach:  

-
(Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674) - obowiązuje za lata 2017 i 2018 oraz lata  wcześniejsze. 
 


NUMERY KONTAKTOWE DO PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU ŚRODOWISKA

068/45-65-450: zbiorcze zestawienie danych o odpadach                                            
                         
dla podmiotów z terenu: Miasta Gorzów Wlkp., powiatu gorzowskiego,   
                             powiatu międzyrzeckiego, powiatu żagańskiego,
                             oraz BAZA AZBESTOWA i produkt uboczny

068/45-65-363: zbiorcze zestawienie danych o odpadach
                             
dla podmiotów z terenu: Miasta Zielona Góra, powiatu zielonogórskiego,   
                              powiatu strzelecko-drezdeneckiego, powiatu świebodzińskiego, powiatu wschowskiego.
                             

068/45-65-527: zbiorcze zestawienie danych o odpadach,
                         
dla podmiotów z terenu: powiatu żarskiego, powiatu sulęcińskiego,
                             powiatu krośnieńskiego, powiatu nowosolskiego, powiatu słubickiego
                             oraz sprawozdania dot. pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
                            


068/45-65-417: zbiorcze zestawienie danych o odpadach dot. składowisk
                         
dla zarządzających składowiskami odpadów z terenu woj. lubuskiego
                             oraz Plan Gospodarki Odpadami, sprawozdania gminne got. odpadów komunalnych

068/45-65-215 dostęp do informacji publicznej oraz informacji o środowisku i jego ochronie


 

 

Adres, na który należy złożyć zbiorcze zestawienie
danych o odpadach:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

Osobiście: Kancelaria Ogólna przy ul. Podgórnej 7 - parter. • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE