EWIDENCJA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ODPADÓW

 
UWAGA ! 

Nowa ewidencja odpadów od 01 stycznia 2015 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973)

Uproszczona ewidencja odpadów od 01 stycznia 2015 r.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1974)

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz. U. z 2013 r., poz. 21)

 

EWIDENCJA ODPADÓW

Art. 66 ust.1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwanej dalej "ewidencją odpadów".

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:

1. Wytwórców:
  a) odpadów komunalnych,
  b) odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane
      do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt
      zbierania pojazdów,
2. Osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na  potrzeby własne,
3. Podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1,
4. Rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust 5.

Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem następujących dokumentów:

1. W przypadku posiadaczy odpadów:
     - karty przekazania odpadów,
     - karty ewidencji odpadów,
     - karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych,
     - karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
     - karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji,
2. W przypadku sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami, niebędących posiadaczami odpadów
- karty ewidencji odpadów niebezpiecznych.

 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy o odpadach roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:

1. Wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów,
2. Prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie
    a) zbierania odpadów,
    b) przetwarzania odpadów
- zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów,

3. Podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Termin składania sprawozdań

Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdania, o których mowa powyżej, składają go w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na:


Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o odpadach:

-
(Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674) - za 2011 r. i następne
PRZEPISY KARNE i ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE


Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny (art.180. ustawy o odpadach).
J
eżeli podmiot, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500 zł.
W decyzji o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej wojewódzki inspektor ochrony środowiska określa termin przekazania sprawozdania, nie krótszy niż 14 dni, chyba że podmiot złożył sprawozdanie przed dniem wydania decyzji (art. 200 ust. 3).
W przypadku nieprzekazania sprawozdania w terminie określonym w decyzji wydanej na podstawie ust. 3 podmiot podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 2000 zł. Administracyjna kara pieniężna, o której mowa w ust. 4, może być wymierzana wielokrotnie, z tym że łączna wysokość kar, o których mowa w ust. 1 i 4, za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 8500 zł.

 USTAWY I ROZPORZĄDZENIA

1. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

2. (Dz. U. z 2010 r. nr 249, poz. 1674) - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach - sprawozdanie obowiązujące od roku 2011 r.

3. (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206) - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.

POJAZDY WYCOFANE Z EKSPLOATACJI

4. (Dz. U. z 2005 r. Nr 25, poz. 202) - Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

5. (Dz. U. z 2010 r. Nr 225, poz. 1471) - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji.

EWIDENCJA ODPADÓW

6. (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673) - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów - wzory obowiązują od 01 stycznia 2011 r.

7. (Dz. U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213) - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów - wzory obowiązują od 28.02.2006 do 31.12.2010 r.

8. (Dz. U. z 2001 r. Nr 152 poz. 1735) - Rodzaje odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów.NUMERY KONTAKTOWE DO PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU ŚRODOWISKA

Zbiorcze zestawienie danych o odpadach oraz BAZA AZBESTOWA
068 45-65-450 - dla podmiotów z terenu: Miasta Gorzów Wlkp., powiatu strzelecko-drezdeneckiego,
                           powiatu międzyrzeckiego, powiatu słubickiego, powiatu żagańskiego,

Zbiorcze zestawienie danych o odpadach oraz sprawozdania OPAK-1, -2, -3
068 45-65-363
- dla podmiotów z terenu: Miasta Zielona Góra, powiatu zielonogórskiego,   
                           powiatu gorzowskiego, powiatu świebodzińskiego, powiatu wschowskiego,

Zbiorcze zestawienie danych o odpadach, sprawozdania dot. pojazdów wycofanych z eksploatacji, prowadzenie strony BIP oraz strony EKOPORTAL
068 45-65-527
- dla podmiotów z terenu: powiatu żarskiego, powiatu sulęcińskiego, powiatu krośnieńskiego,
                           powiatu nowosolskiego,


Zbiorcze zestawienie danych o odpadach dot. składowisk, Plan Gospodarki Odpadami, sprawozdania gminne dotyczące opdadów komunalnych
068 456-54-17
- dla zarządzających składowiskami odpadów z terenu woj. lubuskiego


 

 

Adres, na który należy złożyć zbiorcze zestawienie
danych o odpadach:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

Osobiście: Kancelaria Ogólna przy ul. Podgórnej 7 - parter. • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Senator Helena Hatka
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • EFS
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE