Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne


Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne (LROT)
powołane zostało w oparciu o zapisy Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. LROT jest zadaniem prowadzonym w Biurze Rozwoju Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i ma spełniać dwie zasadnicze funkcje: tworzyć zaplecze badawczo-analityczne dostarczające informacji na potrzeby kształtowania polityki rozwoju w województwie oraz być organem porządkującym i udostępniającym zasoby wiedzy o regionie.

Celem LROT jest prowadzenie badań dotyczących rozwoju społeczno–gospodarczego województwa lubuskiego, analiza ich wyników oraz formułowanie opinii i postulatów dotyczących kierunków prowadzonej polityki. Zadania te realizowane są m.in. poprzez prowadzenie analiz dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej, wdrożenie stałego mechanizmu pozyskiwania danych, organizację i prowadzenie regionalnej bazy danych, współdziałanie z jednostkami odpowiedzialnymi za monitorowanie i ewaluację polityk publicznych oraz Krajowym Obserwatorium Terytorialnym (KOT), powołanym w strukturach Ministerstwa Rozwoju.

W okresie od 01.03.2013 r. do 30.06.2015 r. Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne realizowało zadania w ramach projektu pn.: „Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego”, dofinansowanego w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do badań, analiz i publikacji, które opracowane zostały w ramach działalności LROT należą m.in.:
1. Lubuski Przegląd Regionalny 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (opracowania przygotowywane przez LROT wspólnie z Lubuskim Ośrodkiem Badań Regionalnych w Zielonej Górze) w ramach współpracy z KOT;
2. Badanie „Specjalizacje regionalne województwa lubuskiego”;
3. Badanie „Obszary specjalizacji województwa lubuskiego”;
4. Opracowanie koncepcji systemu monitorowania polityk publicznych w woj. lubuskim;
5. Diagnoza jakości i poziomu życia mieszkańców woj. lubuskiego;
6. Badanie „Rolnictwo w województwie lubuskim”;
7. Diagnoza efektywności efektywność usług administracyjnych świadczonych przez lubuskie samorządy gminne;
8. Badanie ewaluacyjne pn. „Ewaluacja on-going Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020”;
9. Analiza stanu transportu województwa lubuskiego wraz z prognozą rozwoju;
10. Wykorzystanie funduszy UE w województwie lubuskim.
Badania i analizy LROT zostały wykorzystane m.in. na potrzeby opracowania Programu Rozwoju Innowacji, Programu Rozwoju Transportu, średniookresowej oceny Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, Założeń polityki młodzieżowej województwa lubuskiego.

Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne prowadzi własny portal internetowy, dostępny pod adresem:

obserwuj.lubuskie.pl

Serwis składa się z dwóch modułów: części informacyjnej oraz ogólnodostępnej Bazy Danych Regionalnych (BDR). Umożliwia on obserwację rozwoju województwa, a także porównywanie sytuacji społeczno-gospodarczej w stosunku do innych regionów Polski. Zawiera również aktualne wiadomości na temat rozwoju regionalnego i lokalnego.

 

Zapisz się do naszego newslettera!