Posiedzenie 28 sierpnia 2013 r.

28 sierpnia 2013 r. w Auli Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się wspólne posiedzenie Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz Zespołu ds. Wspierania Projektu Budowy Elektrowni opartej na zasobach węgla brunatnego na terenie gmin Gubin i Brody.

Tematem posiedzenia były szanse i zagrożenia związane z planowaną inwestycją i jej wpływ na rozwój województwa lubuskiego.

W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób, w tym Radni Województwa Lubuskiego, przedstawiciele samorządów, administracji rządowej, stowarzyszeń i organizacji społecznych, a także naukowcy. Obradom przewodniczyła Marszałek Elżbieta Polak. Wysłuchano referatów Wojewody Lubuskiego Jerzego Ostroucha, członka zarządu spółki PGE Gubin Cezarego Bujaka i dr inż. Janusza Fiszera z Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Obecni byli także Wicemarszałek Bogdan Nowak, nadzorujący z ramienia Zarządu Województwa sprawy gospodarcze oraz prof. Marian Miłek, szef Rady ds. Energetyki przy Marszałku Województwa Lubuskiego.

Marszałek Elżbieta Polak powiedziała m.in., że celem Zarządu jest zrównoważony rozwój gospodarczy regionu lubuskiego poprzez wykorzystanie jego walorów, z poszanowaniem środowiska oraz interesów jego mieszkańców. Posiadanie przez nasze województwo złóż surowców energetycznych takich, jak gaz ziemny, ropa naftowa i przede wszystkim węgiel brunatny jest ogromną szansą dla regionu. Przypomniała, że ochrona złóż o charakterze strategicznym, do którego zaliczają się złoża węgla zalegające na obszarze gubińskim, została wpisana do dwóch najważniejszych dokumentów strategicznych samorządu województwa lubuskiego: Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 i Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego. Zapisy o strategicznych złożach w województwie lubuskim pojawią się też w przygotowywanej przez rząd Strategii Rozwoju Polski Zachodniej - wśród siedmiu kluczowych inwestycji dla Polski zachodniej znalazła się budowa sieci elektroenergetycznych. Planowanie inwestycji energetycznej jest związane z potrzebą rozwoju infrastruktury technicznej takiej, jak drogi, linie kolejowe, sieci elekktronergetyczne – mówiła Marszałek. Dodała też, że planowane inwestycje w infrastrukturę drogową związane z kompleksem wydobywczo-energetycznym zostały ujęte wśród propozycji do Kontraktu Terytorialnego, złożonych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Wszystkie działania wymagają jednak szerokiego wsparcia społeczności województwa, dlatego tak ważne jest przekonanie do nich mieszkańców regionu.

Wojewoda Jerzy Ostrouch potwierdził, że szanse dla rozwoju gospodarki regionu wiążą się  z eksploatacją kopalin energetycznych, w szczególności węgla brunatnego, m.in. w okolicach Gubina, a planowana budowa kompleksu wydobywczo energetycznego to jedna z najważniejszych inwestycji gwarantujących bezpieczeństwo energetyczne regionu. Z kolei wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii jest jednym z sześciu celów określonych w „Polityce energetycznej Polski do 2030 roku”.  Otwarcie nowych kopalni gazu i ropy, zainteresowanie firm miedziowych inwestycjami w naszym regionie oraz kompleks Gubin-Brody pozwalają nam z nadzieją patrzeć na przyszłość naszego regionu – stwierdził Wojewoda i zaapelował: Zachęcam wszystkich do wspierania projektu budowy tego kompleksu. Jerzy Ostrouch przypomniał też, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkiem uzyskania przez inwestora koncesji na wydobywanie złóż jest ich ujęcie planach zagospodarowania przestrzennego gmin. Jednocześnie zadeklarował, że jego służby są gotowe, by tego dopilnować.

Cezary Bujak, Prezes PGE Gubin sp. z o.o powiedział m.in., że przyjęta koncepcja inwestycji jest kompromisem pomiędzy oszczędzaniem środowiska, a ekonomią. Obecnie prowadzone jest postępowanie transgraniczne związane z wpływem budowy kopalni na środowisko naturalne Brandenburgii. Jest to jeden z warunków niezbędnych do uzyskania koncesji na wydobycie węgla. Zapewnił też, że spółka ma pieniądze na realizację inwestycji, a pierwszy prąd z elektrowni powinien popłynąć w 2030 r.

Dr Janusz Fiszer z Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej omówił m.in. etapy planowanej eksploatacji, prognozy hydrogeologiczne i działania minimalizujące oddziaływanie odwodnienia na środowisko, w tym na rzeki oraz metody ochrony odkrywki przed napływem wód powierzchniowych i opadowych. Przedstawił też plany zagospodarowania powierzchni po zakończeniu eksploatacji.

W dyskusji zabrali głos:

- Czesław Fiedorowicz, Prezes Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr, Radny Województwa Lubuskiego,

- Hanna Mrówczyńska, Dyrektor Projektu w PGE Gubin,

- Bogdan Bakalarz, Burmistrz Lubska,

- Dariusz Jarociński, Wójt Gminy Maszewo,

- Zdzisław Paduszyński, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego,

- Anna Dziadek, Stowarzyszenie „Nie kopalni odkrywkowej”,

- Stanisław Drobek, Wójt Gminy Trzebiechów,

- prof. Marian Miłek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie.

Na zakończenie spotkania Rada przyjęła na wniosek Pani Marszałek wstępne stanowisko, że budowa kompleksu wydobywczo-energetycznego Gubin-Brody powinna być inwestycją celu publicznego wpisaną na listę zadań rządowych.

Do pobrania prezentacje:

Budowa kopalni i elektrowni priorytetem samorządu województwa lubuskiego – Elżbieta Polak

Wspieranie kluczowych inwestycji takich, jak budowa kompleksu wydobywczo-energetycznego Gubin-Brody wraz z infrastrukturą towarzyszącą - szansą na rozwój województwa lubuskiego – Jerzy Ostrouch

Projektowana eksploatacja złoża węgla brunatnego Gubin i jego odwodnienie – dr inż. Janusz Fiszer

 

 

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE