Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku

W dniu 4 lutego 2014 r. Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr 237/2813/14 przyjęto Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku.

Jest to dokument planujący rozwój funkcji turystycznej województwa lubuskiego w latach 2014-2020. Ma on przyczynić się do realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 w zakresie turystyki. Nadrzędnym celem opracowania jest stworzenie możliwości i warunków do dynamicznego rozwoju szeroko pojętego sektora turystycznego w regionie. Program składa się z dwóch części, analityczno-audytowej oraz programowej. Prace nad dokumentem prowadzone były metodą partycypacyjno-ekspercką przy szerokim zaangażowaniu regionalnej branży turystycznej oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 1ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą nr XXXII/319/12 z dnia 19 listopada 2012 roku przyjął Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020. Przepis art. 11 ust. 3 cytowanej ustawy przewiduje realizację strategii poprzez programy wojewódzkie. Stanowi on przesłankę formalną do opracowania dokumentu strategicznego jakim jest Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku, który zastąpi obowiązującą do końca 2013 roku Lubuską Strategię Rozwoju Turystyki 2006-2013.  Jednocześnie, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), mówiącej w art. 46 ust.2 pkt. 2 o wymoguprzeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie m.in. turystyki, należało przeprowadzićPrognozę oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku.
Opracowane przez firmę Landbrand projekt Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku oraz Prognoza oddziaływania na środowisko Programu opracowana przez firmę 4-ENVIRO, na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 r. Nr 227 poz. 1658) zostały przedłożone do konsultacji społecznych.

do pobrania:

Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku część I audytowo-analityczna

Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku część II programowa

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE